Sprawdzasz tag

bibliotekarka

Aktualności

Bibliotekarka wykorzystywała dane klientów biblioteki do własnych celów

Biblio­te­ka w Dębli­nie w woje­wódz­twie lubel­skim w spo­sób pośred­ni sta­ła się domem zbrod­ni. Otóż pra­cu­ją­ca tam od osiem­na­stu lat biblio­te­kar­ka oka­za­ła się nad­uży­wać zaufa­nie czy­tel­ni­ków zosta­wia­ją­cych swo­je per­so­nal­ne dane przy zakła­da­niu kart biblio­tecz­nych. Pod­szy­wa­jąc się pod róż­nych miesz­kań­ców Dębli­na, kobie­ta zacią­gnę­ła pożycz­ki o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej w sumie 300 tysię­cy zło­tych. Czy­taj dalej

-->