Sprawdzasz tag

Belle Epoque

Aktualności

Co zamiast Belle Epoque?

Na ekra­nach pol­skich domów ostat­nio zago­ścił serial wypro­du­ko­wa­ny przez rodzi­my prze­mysł tele­wi­zyj­ny, „Bel­le Epo­que” – taki wła­śnie nosi tytuł ów pro­jekt, zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie TVN‑u. Co cie­ka­we, oka­zu­je się, że poziom tej­że pro­duk­cji nie jest rów­ny temu, czym dotych­czas raczy­ły nas tego typu mass media, i pomi­mo natę­że­nia kry­mi­na­łów zna­lazł dla sie­bie lukę „kon­sump­cyj­ną”. Czy­taj dalej

-->