Sprawdzasz tag

bazyliszek

Aktualności

Operacja Bazyliszek z serii Legendy Polskie

Alle­gro i Power­graph kon­ty­nu­ują swo­ją akcję “Legen­dy Pol­skie”. Wła­śnie świat ujrza­ła kolej­na jej fil­mo­wa odsło­na. Po fil­mach “Legen­dy Pol­skie: Smok”, “Legen­dy Pol­skie: Twar­dow­sky” oraz “Legen­dy Pol­skie: Twar­dow­sky 2.0” może­my podzi­wiać “Legen­dy Pol­skie: Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Jak poprzed­nio, za reży­se­rię odpo­wia­da Tomasz Bagiń­ski z Pla­ti­ge Ima­ge. Sce­na­riusz “Ope­ra­cji Bazy­li­szek” przy­go­to­wał Domi­nik K. Marzec, a w rolach głów­nych wystą­pi­li: Paweł Doma­ga­ła, Olaf Luba­szen­ko, Micha­li­na Olszań­ska oraz Piotr Machalica.

Czy­taj dalej

-->