Sprawdzasz tag

Appledore

Aktualności

Brytyjski festiwal literacki przyjmie w tym roku formę samochodową

Impre­zy maso­we, w tym festi­wa­le lite­rac­kie, w wie­lu kra­jach na całym świe­cie są odwo­ły­wa­ne lub prze­no­szo­ne na póź­niej­sze ter­mi­ny, żeby zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. W Pol­sce let­nie festi­wa­le odby­wa­ją się nie­mal nor­mal­nie z zasto­so­wa­niem wszel­kich środ­ków ostroż­no­ści. W Wiel­kiej Bry­ta­nii sta­wia się przede wszyst­kim na orga­ni­za­cję wyda­rzeń onli­ne. Orga­ni­za­to­rzy jed­ne­go z bry­tyj­skich festi­wa­li wpa­dli na nie­co inny pomysł. Czy­tel­ni­cy będą mogli uczest­ni­czyć w wyda­rze­niu, sie­dząc w samo­cho­dach. Czy­taj dalej

-->