Sprawdzasz tag

Annie Burns

Aktualności

Prestiżowa Nagroda Bookera została przyznana Annie Burns za powieść Milkman

16 paź­dzier­ni­ka kapi­tu­ła Nagro­dy Booke­ra ogło­si­ła lau­re­ata. Pod­czas gali prze­wod­ni­czą­cy zapew­niał, że każ­dy z sze­ściu fina­ło­wych tytu­łów wyróż­niał się języ­ko­wą inno­wa­cyj­no­ścią. Nie­mniej zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden. Osta­tecz­nie to powieść Anny Burns zachwy­ci­ła jury naj­bar­dziej. Wraz z suk­ce­sem Milk­ma­na pre­sti­żo­wa nagro­da po raz pierw­szy w jej histo­rii powę­dro­wa­ła do rąk oby­wa­te­la Irlan­dii Pół­noc­nej. Czy­taj dalej

-->