Sprawdzasz tag

Anne Frank

Aktualności

Niefortunna nazwa pociągu

Deut­sche Bahn, nie­miec­ki kon­cern kole­jo­wy, posta­no­wił jeden z nowych pocią­gów ochrzcić mia­nem Anne Frank na cześć żydow­skiej dziew­czyn­ki, autor­ki dzien­ni­ków, któ­re wyci­snę­ły nie­jed­ną łzę z czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Opi­nii publicz­nej nie­zbyt spodo­bał się pomysł nazwa­nia pocią­gu nazwi­skiem dziec­ka, któ­re zgi­nę­ło wraz z nie­mal­że całą rodzi­ną w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biografie, po które powinien sięgnąć każdy

Z oka­zji Dnia Kobiet war­to pomy­śleć o przed­sta­wi­ciel­kach tej płci, któ­re namie­sza­ły w histo­rii, nauce czy kul­tu­rze. Wszy­scy je zna­my, ale czę­sto wie­my o nich roz­pacz­li­wie mało. Wgląd w życio­rys tych posta­ci pozwa­la zoba­czyć ich ludz­ką twarz, poznać sła­bo­ści, a więc jed­no­cze­śnie uwie­rzyć w sie­bie. Sko­ro z pro­ble­ma­mi bory­ka­ła się podwój­na noblist­ka, cze­mu my mamy się ich wsty­dzić? Czy­taj dalej

-->