Sprawdzasz tag

anna we krwi

Ekranizacje

Stephenie Meyer zekranizuje Annę we krwi

Sły­szysz “Ste­phe­nie Mey­er”, myślisz “Zmierzch”. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że nie­ba­wem to sko­ja­rze­nie ule­gnie zmia­nie, bowiem twór­czy­ni posta­ci Bel­li i Edwar­da posta­no­wi­ła wziąć się za pro­duk­cję fil­mów. Czy­taj dalej

-->