Sprawdzasz tag

Andrzej Saramonowicz

Wywiady

Andrzej Saramonowicz: Polska stała się karykaturą

Nie­któ­rzy zarzu­cą mu brak patrio­ty­zmu, inni powie­dzą, że jest gło­sem sumie­nia. Jed­no jest pew­ne, Pol­ska nie jest mu obo­jęt­na. Twór­ca fil­mów “Testo­ste­ron” i “Lej­dis” powró­cił z kolej­ną po “Chłop­cach” powie­ścią. Jego “Pokraj” na dzień dobry wzbu­dził kon­tro­wer­sje, ale i zachwy­cił bogac­twem sty­li­stycz­nym. Nie tyl­ko o książ­ce, ale i o dzi­siej­szej Pol­sce, poroz­ma­wia­li­śmy z Andrze­jem Sara­mo­no­wi­czem. Czy­taj dalej

-->