Sprawdzasz tag

Andrzej Polkowski

Aktualności

Nie żyje Andrzej Polkowski

Pol­scy fani fan­ta­sty­ki pozna­li dzię­ki nie­mu m.in. świat Har­ry­’e­go Pot­te­ra czy Opo­wie­ści z Narni. W swo­je osiem­dzie­sią­te uro­dzi­ny, 5 wrze­śnia, zmarł Andrzej Polkow­ski. Jego naj­bliż­si pro­szą, aby nie skła­dać im kon­do­len­cji. Czy­taj dalej

-->