Sprawdzasz tag

Amos Oz

Aktualności

Amos Oz przegrał walkę z rakiem. Odszedł kolejny wybitny pisarz.

Amos Oz był uzna­nym pisa­rzem i ese­istą. W ostat­nim cza­sie coraz czę­ściej poja­wiał w zesta­wie­niach naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nych kan­dy­da­tów do lite­rac­kie­go Nobla. Był rów­nież wiel­kim orę­dow­ni­kiem poko­ju mię­dzy Izra­elem a Pale­sty­ną. Cho­ro­wał na raka, nie­ste­ty nie uda­ło mu się poko­nać cho­ro­by. Zmarł w ostat­ni pią­tek. Miał 79 lat. Czy­taj dalej

-->