Sprawdzasz tag

Alexandre Dumas

Ciekawostki

Alexandre Dumas – pisarz, wizjoner, bankrut, kobieciarz. Burzliwe życie twórcy Trzech muszkieterów

24 lip­ca 1802 roku uro­dził się jeden z naj­wy­bit­niej­szych fran­cu­skich pisa­rzy Ale­xan­dre Dumas, autor “Trzech musz­kie­te­rów” i “Hra­bie­go Mon­te Chri­sto”. Dumas wie­lo­krot­nie opie­rał swo­je książ­ki na praw­dzi­wych wyda­rze­niach histo­rycz­nych, głów­nie doty­czą­cych Fran­cji. Z oka­zji rocz­ni­cy jego uro­dzin war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka cie­ka­wych fak­tów z jego życia.

Czy­taj dalej

-->