Sprawdzasz tag

afryka

Aktualności

Paulo Coelho zamierza obdarować Afrykę swoimi książkami

Bra­zy­lij­ski pisarz zna­ny jest na całym świe­cie. Po czę­ści jest to zasłu­gą jego licz­nych powie­ści, z któ­rych każ­da cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, a po czę­ści – inter­ne­to­wych memów przy­pi­su­ją­cych naj­bar­dziej bzdur­ne i wyświech­ta­ne fra­ze­sy jego autor­stwu. War­to jed­nak rów­nież wspo­mnieć, że Pau­lo Coel­ho jest filan­tro­pem, któ­ry chęt­nie udzie­la się w róż­nych akcjach cha­ry­ta­tyw­nych. Prze­ję­ty losem afry­kań­skich czy­tel­ni­ków mają­cych pro­ble­my z dostę­pem do lite­ra­tu­ry, posta­no­wił roz­dać na kon­ty­nen­cie swo­je książ­ki. Czy­taj dalej

-->