Aktualności

Trwa rejestracja wydarzeń związanych z Narodowym Czytaniem

Za tro­chę ponad dwa mie­sią­ce odbę­dzie się ósma edy­cja Naro­do­we­go Czy­ta­nia. 7 wrze­śnia pol­scy entu­zja­ści spę­dza­nia cza­su z książ­ką w ręce zjed­no­czą się, by wspól­nie prze­czy­tać zbiór ośmiu nowel wcho­dzą­cych w skład kano­nu naro­do­wej literatury.

Zeszło­rocz­na edy­cja przy­cią­gnę­ła rekor­do­wą licz­bę uczest­ni­ków. Przed­wio­śnie Ste­fa­na Żerom­skie­go czy­ta­ne było w bli­sko 3000 miejsc roz­lo­ko­wa­nych na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Andrzej Duda w liście do oby­wa­te­li wyra­ził nadzie­ję, że i tym razem uda się zebrać w tak licz­nym gro­nie by wspól­nie oddać się lek­tu­rze pol­skich klasyków.

W tym roku czy­tać będzie­my nowe­le. Jako że jest to ósma edy­cja akcji, Para Pre­zy­denc­ka z nade­sła­nych ponad stu pro­po­zy­cji wybra­ła wła­śnie osiem utwo­rów Marii Konop­nic­kiej, Eli­zy Orzesz­ko­wej, Bole­sła­wa Pru­sa, Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Rey­mon­ta, Hen­ry­ka Rze­wu­skie­go, Bru­no­na Schul­za, Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza i Ste­fa­na Żeromskiego.

Towa­rzy­szy­ły one naszym roda­kom, kie­dy pod zabo­ra­mi wal­czy­li o suwe­ren­ność naszej Ojczy­zny i szu­ka­li odpo­wie­dzi na wyzwa­nia swo­ich cza­sów. Dziś tek­sty te nie stra­ci­ły nic ze swej aktu­al­no­ści. Uczą nas, że w życiu powin­ni­śmy kie­ro­wać się szla­chet­no­ścią i soli­dar­no­ścią, że nie wol­no nam stra­cić wraż­li­wo­ści na ludz­ką krzyw­dę ani zapo­mnieć o naszej histo­rii. Znaj­dzie­my w nich uda­ne por­tre­ty psy­cho­lo­gicz­ne, mistrzow­skie opi­sy i cel­ne dia­gno­zy spo­łecz­ne, a nade wszyst­ko zna­ko­mi­cie zbu­do­wa­ne fabu­ły i wyra­zi­stych boha­te­rów, argu­men­to­wał wybór Andrzej Duda.

Aktu­al­nie trwa reje­stra­cja wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych akcji. Pol­skie fir­my i insty­tu­cje mogą za pośred­nic­twem spe­cjal­ne­go for­mu­la­rza na stro­nie pre­zy­denc­kiej zgło­sić chęć dołą­cze­nia do Naro­do­we­go Czy­ta­nia. Uczest­nic­two zgła­szać mogą m.in. szko­ły, biblio­te­ki i wszyst­kie inne insty­tu­cje, któ­re chcia­ły­by zre­ali­zo­wać akcję w swo­ich miejscowościach.

Na chwi­lę obec­ną zgło­sił się sze­reg insty­tu­cji z oko­ło pięć­dzie­się­ciu róż­nych miast, w tym ukra­iń­skich i litew­skich. A to dopie­ro początek.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy