Ciekawostki

10 inspirujących książek dla dziewczyn

Dzi­siaj, 11 paź­dzier­ni­ka, obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Dziew­czy­nek. Świę­to zosta­ło usta­no­wio­ne przez Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne ONZ, a jego głów­nym celem jest uka­za­nie spo­łe­czeń­stwu sze­re­gu wyzwań, przed jaki­mi sto­ją współ­cze­śnie dziew­czy­ny na całym świecie. 

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Dziew­czy­nek przy­go­to­wa­li­śmy dla was subiek­tyw­ną listę 10 inspi­ru­ją­cych ksią­żek dla dziew­czyn, zarów­no tych star­szych, jak i młod­szych. Zna­la­zły się tutaj opo­wie­ści o zna­nych kobie­tach, któ­re zawo­jo­wa­ły świat, oraz lite­rac­kie pereł­ki z dziew­czy­na­mi w roli głównej.

Girl Power. Opo­wie­ści dla dziew­czyn, któ­re chcą zdo­być świat, Caro­li­ne Paul

W kolo­ro­wej, zakrę­co­nej i żywio­ło­wej książ­ce „Girl Power” autor­ka opi­su­je swo­je odważ­ne, ryzy­kow­ne, sza­lo­ne oraz zawsze bar­dzo kre­atyw­ne przy­go­dy. Zachę­ca wszyst­kie czy­tel­nicz­ki do pro­wa­dze­nia dzien­ni­ków przy­gód, a tak­że do roz­wi­ja­nia i reali­zo­wa­nia wła­snych ory­gi­nal­nych pomy­słów. Caro­li­ne Paul przed­sta­wia w książ­ce swo­je zwa­rio­wa­ne pro­jek­ty, jak na przy­kład budo­wa pirac­kie­go stat­ku z kar­to­nów po mle­ku. „Girl Power” peł­na jest nie­zwy­kle eks­cy­tu­ją­cych opo­wie­ści, syl­we­tek fascy­nu­ją­cych kobiet, cie­ka­wych zadań do zro­bie­nia oraz przy­dat­nych tri­ków. Caro­li­ne Paul jako mała dziew­czyn­ka bała się bar­dzo wie­lu rze­czy, ale jako doro­sła kobie­ta poko­na­ła swo­je lęki – obec­nie lata na para­lot­ni, wspi­na się na szczy­ty, nur­ku­je i pilo­tu­je samo­lo­ty. W książ­ce zachę­ca dziew­czy­ny do poko­na­nia stra­chu i życia po swojemu.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny. Histo­ria w spód­ni­cy, Anna Dziewit-Meller

Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny. Histo­ria w spód­ni­cy” Anny Dzie­wit-Mel­ler to świet­na i war­ta uwa­gi książ­ka o (mniej lub bar­dziej) zna­nych Polkach. Do tego gro­na nale­żą na przy­kład takie posta­ci jak kró­lo­wa Jadwi­ga, Iza­be­la Czar­to­ry­ska, Zofia Stry­jeń­ska, Maria Skło­dow­ska-Curie czy Ire­na Sen­dle­ro­wa. Autor­ka przed­sta­wi­ła tu tak­że nie­co zapo­mnia­ne kobie­ce posta­cie, jak na przy­kład agent­ka Kry­sty­na Skar­bek. Książ­ka jest ide­al­na dla dziew­czyn i chłop­ców – pozwa­la na przy­swo­je­nie histo­rycz­nej wie­dzy w łatwy oraz przy­jem­ny sposób.

Znajdź audio­bo­oka lub ebo­oka na Woblink.com

Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny. Podró­że w spód­ni­cy, Anna Dziewit-Meller

To dru­ga książ­ka Anny Dzie­wit-Mel­ler poświę­co­na w cało­ści waż­nym i odważ­nym kobie­tom, tym razem przede wszyst­kim podróż­nicz­kom, któ­re zdo­by­wa­ły naj­od­le­glej­sze i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ne zakąt­ki świa­ta. Czy­tel­ni­cy będą mie­li oka­zję spo­tkać tu mię­dzy inny­mi Nel­lie Bly, repor­ter­kę, któ­rej uda­ło się pobić rekord „W 80 dni dooko­ła świa­ta”, Marię Cza­plic­ką, badacz­kę dzi­kiej Sybe­rii, Jun­ko Tabei, będą­cą pierw­szą zdo­byw­czy­nią Mount Eve­rest, Saca­ga­wei, tłu­macz­kę oraz prze­wod­nicz­kę po nie­obli­czal­nym Dzi­kim Zacho­dzie, oraz Walen­ty­nę Tie­riesz­ko­wą, któ­ra była pierw­szą kobie­tą w kosmo­sie. Książ­ka „Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny. Podró­że w spód­ni­cy” to przede wszyst­kim opo­wieść o peł­nych odwa­gi i wia­ry w sie­bie kobie­tach, któ­rych naj­więk­szą pasją były podró­że. Każ­da z boha­te­rek, nie bacząc na żad­ne ogra­ni­cze­nia, poko­ny­wa­ła trud­no­ści i prze­ciw­no­ści losu, zdo­by­wa­jąc lądy, oce­any i prze­strzeń kosmiczną.

Znajdź audio­bo­oka na Woblink.com

Dziew­czyn­ka, któ­ra wypi­ła księ­życ, Kel­ly Barnhill

Dziew­czyn­ka, któ­ra wypi­ła księ­życ” jest jed­ną z naj­pięk­niej­szych i naj­gło­śniej­szych ksią­żek z dzie­dzi­ny lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej ostat­nich lat. Powieść osią­gnę­ła sta­tus best­sel­le­ra „New York Time­sa”, a tak­że zosta­ła nagro­dzo­na Meda­lem Joh­na Newbery’ego za wkład wnie­sio­ny w roz­wój ame­ry­kań­skiej lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Powieść Kel­ly Barn­hill jest opo­wie­ścią o miesz­kań­cach Pro­tek­to­ra­tu wie­rzą­cych w to, że pobli­ski las jest zamiesz­ka­ny przez okrut­ną wiedź­mę. Jedy­nym spo­so­bem na jej obła­ska­wie­nie jest ofia­ra zło­żo­na z naj­młod­sze­go miesz­kań­ca wio­ski. Co roku człon­ko­wie lokal­nej spo­łecz­no­ści pod­rzu­ca­ją do lasu nie­mow­lę, licząc na to, że ofia­ra okieł­zna gniew wiedź­my. Miesz­kań­cy wio­ski nie są jed­nak świa­do­mi tego, że cza­row­ni­ca Xan nie jest tak napraw­dę zła i ratu­je porzu­ca­ne przez nich dzie­ci, kar­mi je bla­skiem gwiazd, a następ­nie odda­je pod opie­kę rodzi­nom zamiesz­ku­ją­cym dru­gą stro­nę lasu.
Pew­ne­go razu Xan przez przy­pa­dek poi jed­no z dzie­ci bla­skiem księ­ży­ca, przez co zosta­je ono napeł­nio­ne bar­dzo sil­ną magią. Dziew­czyn­ka zosta­je pod opie­ką wiedź­my, któ­ra uczy ją wła­dać coraz sil­niej­szą mocą. Co wyda­rzy się, gdy jeden z zaśle­pio­nych stra­chem miesz­kań­ców będzie chciał zabić czarownicę?

Znajdź audio­bo­oka lub ebo­oka na Woblink.com

Matyl­da, Roald Dahl

Matyl­da” Roal­da Dah­la to jed­na z naj­wspa­nial­szych ksią­żek z dziew­czyn­ką w roli głów­nej. Matyl­da nie cho­dzi do zwy­czaj­nej szko­ły, tyl­ko do takiej, w któ­rej dyrek­tor­ka w każ­dej wol­nej chwi­li zaj­mu­je się rzu­ca­niem ucznia­mi na odle­głość. Nie­ste­ty rodzi­ce dziew­czyn­ki tak­że nie są ide­al­ni, jedy­nym zaję­ciem, do któ­re­go przy­wią­zu­ją jaką­kol­wiek wagę jest oglą­da­nie tele­wi­zji. Matyl­da, naj­praw­dziw­szy geniusz, prze­czy­ta­ła wszyst­kie książ­ki, jakie zna­la­zła w biblio­te­ce i wpa­dła na świet­ny pomysł, jak może dać naucz­kę złym doro­słym. „Matyl­da” to nie­zwy­kła, cudow­na i zapa­da­ją­ca w pamięć opo­wieść o dziel­nej dziew­czyn­ce, któ­ra posta­no­wi­ła wziąć los we wła­sne ręce. Roald Dahl podej­mu­je waż­ny temat roli rodzi­ców w wycho­wa­niu dziec­ka. Robi to jed­nak w cha­rak­te­ry­stycz­ny dla sie­bie zabaw­ny i iro­nicz­ny spo­sób. Świet­na książ­ka zarów­no dla młod­szych, jak i doro­słych już czytelników.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Opo­wie­ści na dobra­noc dla mło­dych bun­tow­ni­czek, Ele­na Favil­li, Fran­ce­sca Cavallo

Opo­wie­ści na dobra­noc dla mło­dych bun­tow­ni­czek” to książ­ka cie­ka­wa choć­by z tego powo­du, jak powsta­ła. Praw­do­po­ob­nie nie zosta­ła­by wyda­na, gdy­by nie bar­dzo uda­na akcja crowd­fun­din­go­wa – pro­jekt wystar­to­wał na por­ta­lu Kick­star­ter na począt­ku 2016 roku. Autor­ki liczy­ły na uzbie­ra­nie 40 000 dola­rów, a osta­tecz­nie zgro­ma­dzi­ły prze­szło 700 000. Histo­rię szyb­ko pod­chwy­ci­ły naj­więk­sze media na świe­cie – w koń­cu suk­ces osią­gnę­ła książ­ka prze­zna­czo­na przede wszyst­kim dla dziew­czy­nek. „Opo­wie­ści…” to sto syl­we­tek nie­zwy­kle inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re mogą sta­no­wić przy­kład dla dora­sta­ją­cych dziew­czy­nek. Co cie­ka­we, każ­da mini­hi­sto­ria zosta­ła ozdo­bio­na ilu­stra­cja­mi innej artystki.

Maria Skło­dow­ska-Curie, Mał­go­rza­ta Sobieszczak-Marciniak

Maria Skło­dow­ska-Curie regu­lar­nie poja­wia się w zesta­wie­niach naj­waż­niej­szych kobiet w histo­rii. Nic dziw­ne­go, sko­ro do tej pory to jedy­na kobie­ta, któ­ra zdo­by­ła dwie Nagro­dy Nobla w dwóch róż­nych dzie­dzi­nach (w 1903 roku w dzie­dzi­nie fizy­ki, a w 1911 roku w dzie­dzi­nie che­mii). W 2017 roku powsta­ła ilu­stro­wa­na książ­ka o naszej wiel­kiej pol­skiej naukow­czy­ni autor­stwa Mał­go­rza­ty Sobiesz­czak-Mar­ci­niak, któ­ra w nie­zy­kle inspi­ru­ją­cy spo­sób przed­sta­wia życie, cięż­ką pra­cę, suk­ce­sy i odkry­cia Skło­dow­skiej-Curie. Książ­ka wcho­dzi w skład cyklu „Pol­scy superbohaterowie”.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Fri­da, Bar­ba­ra Mujica

Kolej­ną inte­re­su­ją­cą pozy­cją, tym razem dla nie­co star­szych dziew­czyn, jest opo­wieść o Fri­dzie autor­stwa Bar­ba­ry Muji­cy. To histo­ria dziew­czy­ny, któ­rej nie zła­ma­ły prze­ciw­no­ści losu, cho­ro­by, wypad­ki ani źle życzą­cy ludzie. Fri­da Kah­lo zawsze wie­dzia­ła, kim chce być i do jakie­go celu dąży. Bar­ba­ra Muji­ca opi­sa­ła dro­gę, jaką Fri­da prze­szła od naro­dzin do zosta­nia świa­to­wej sła­wy artystką.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

To ja, Mala­la, Mala­la Yousa­fzai, Chri­sti­na Lamb

Nie­co innym rodza­jem odwa­gi i deter­mi­na­cji odzna­czy­ła się kolej­na boha­ter­ka pole­ca­nej tutaj bio­gra­fii, Mala­la Yousa­fzai. Ta paki­stań­ska dziew­czy­na nie mia­ła swo­bod­ne­go dostę­pu do edu­ka­cji. O to oraz o posze­rze­nie praw kobiet, nie tyl­ko w swo­im kra­ju, ale na całym Bli­skim Wscho­dzie, posta­no­wi­ła wal­czyć. „To ja, Mala­la” to auto­bio­gra­ficz­na opo­wieść (napi­sa­na wspól­nie z Chri­sti­ną Lamb) o ter­ro­ry­zmie, jego skut­kach, nie­rów­no­ści, wal­ce o swo­je pra­wa i nadziei, że moż­na zdzia­łać coś dobre­go. Byle tyl­ko zna­la­zło się w sobie siłę i wolę walki.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Pip­pi wcho­dzi na pokład, Astrid Lindgren

Na koniec pre­zen­tu­je­my boha­ter­kę z przy­mru­że­niem oka, zna­ną na całym świe­cie pie­go­wa­tą Pip­pi Lang­strumpf, w Pol­sce – Pip­pi Poń­czo­szan­kę. Cha­rak­ter­na ruda dziew­czyn­ka z war­ko­czy­ka­mi nie boi się żad­nych wyzwań. Jest odważ­na, samo­dziel­na i bar­dzo sil­na, bo od śmier­ci mamy musi radzić sobie sama. Jej tata jest żegla­rzem, więc Pip­pi pole­ga na samej sobie. Nic nie dają pró­by umiesz­cze­nia dziew­czyn­ki w ośrod­kach dla dzie­ci – Pip­pi na każ­dym kro­ku obna­ża hipo­kry­zję doro­słych i idzie przez życie samo­dziel­nie. Mimo że czę­sto coś jej się nie uda­je albo robi pew­ne rze­czy kośla­wo, to zawsze wycho­dzi z tara­pa­tów obron­ną ręką i wycią­ga z nich lek­cję na przyszłość.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Tema­ty­ka rów­no­ści i praw kobiet jest ostat­nio czę­sto poru­sza­na, a na ryn­ku poja­wia się wie­le tytu­łów opo­wia­da­ją­cych o waż­nych kobie­tach, któ­re wpły­nę­ły na roz­wój świa­ta. Książ­ki te są ide­al­ną lek­tu­rą zarów­no dla młod­szych, jak i nie­co star­szych czy­tel­ni­ków obu płci. To tak­że inspi­ra­cja do dzia­ła­nia dla wszyst­kich dziew­czyn, któ­ra poka­zu­je, że war­to wal­czyć o swo­je i speł­niać nawet naj­skryt­sze i pozor­nie nie­moż­li­we do zre­ali­zo­wa­nia marzenia.

Mar­ty­na Gancarczyk

Jakub Kra­sny

Czy­taj PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy