Anne Rice i Margaret Atwood zakazane! Biblioteka szkolna w Wirginii wykreśla 21 książek

Lice­ali­ści z Madi­son Coun­ty High Scho­ol od tej pory nie będą mie­li dostę­pu do 21 ksią­żek. Rada szko­ły poję­ła decy­zję o zaka­zie ich wypo­ży­cza­nia. Na liście zna­la­zły się m.in. „Opo­wieść Pod­ręcz­nej” i „Wywiad z wam­pi­rem”. Choć spo­łecz­ność Madi­son Coun­ty High Scho­ol zgła­sza­ła zarzą­do­wi inne pro­ble­my, rada szko­ły uzna­ła za prio­ry­tet ocen­zu­ro­wa­nie listy ksią­żek dostęp­nych w biblio­te­ce. Pod zaka­zem pod­pi­sa­li się m.in. prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du Nita Col­lier, wice­prze­wod­ni­czą­cy Chri­sto­pher Win­ga­te oraz czło­nek zarzą­du Greg Martz. Skąd takie dzia­ła­nie? „Focus in the Fami­ly”, czy­li ultra­kon­ser­wa­tyw­na orga­ni­za­cja dzia­ła­ją­ca na tere­nie Colo­ra­do Springs, opu­bli­ko­wa­ła w zeszłym roku listę „nie­do­pusz­czal­nych” ksią­żek. Rada szko­ły zesta­wi­ła je z kata­lo­giem biblio­te­ki szkol­nej Madi­son Coun­ty High Scho­ol. Wice­prze­wod­ni­czą­cy Chri­sto­pher Win­ga­te nale­gał, by książ­ki zosta­ły zdję­te z półek, a dostęp do nich był moż­li­wy wyłącz­nie za zgo­dą rodzi­ców. Choć kil­ko­ro uczniów zaję­ło głos, twier­dząc, że powin­ni mieć moż­li­wość swo­bod­ne­go wybo­ru lek­tur, to wie­lu człon­ków rady szkol­nej popar­ło zakaz. Chri­sto­pher Win­ga­te twier­dzi, że jego jedy­nym celem jest ochro­na dzie­ci. Sam się­gnął po zaka­za­ne książ­ki, by upew­nić się, że zawie­ra­ją nie­od­po­wied­nie tre­ści, on zaś jest zde­ter­mi­no­wa­ny, by robić to, co „wła­ści­we”. Wśród zaka­za­nych ksią­żek zna­la­zły się: „Opo­wieść Pod­ręcz­nej” Mar­ga­ret Atwo­od, „Wywiad z wam­pi­rem” i „Opo­wieść o zło­dzie­ju ciał” Anne Rice, „Impe­rium burz” Sarah J. Maas, „Worek kości”, „To” i „Dal­las ‘63” Ste­phe­na Kin­ga, „Miłość”, … Czy­taj dalej Anne Rice i Mar­ga­ret Atwo­od zaka­za­ne! Biblio­te­ka szkol­na w Wir­gi­nii wykre­śla 21 książek