Badanie Biblioteki Narodowej pokazuje lekki wzrost czytelnictwa w Polsce!

Udo­stęp­nij5KTwe­et­nijCo roku jesie­nią Biblio­te­ka Naro­do­wa prze­pro­wa­dza bada­nie pozio­mu czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Po 2004 przy­szło zała­ma­nie, Pola­cy czy­ta­li coraz mniej ksią­żek, a przez ostat­nich dzie­sięć lat sytu­acja utrzy­my­wa­ła się mniej wię­cej na tym samym, raczej niskim pozio­mie. Zeszło­rocz­ne bada­nie poka­za­ło, że sytu­acja może w koń­cu zacząć zmie­niać się na lep­sze. Odno­to­wa­ny został bowiem lek­ki wzrost dekla­ra­cji czy­tel­ni­czych. W listo­pa­dzie 2019 prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły trzy bada­nia omni­bu­so­we na ogól­no­pol­skiej pró­bie repre­zen­ta­tyw­nej liczą­cej sobie łącz­nie pra­wie 3 tysią­ce osób w wie­ku co naj­mniej 15 lat. Zarów­no meto­da zbie­ra­nia odpo­wie­dzi jak i trzon pytań zawar­tych w kwe­stio­na­riu­szu były zbież­ne z tymi, z któ­rych korzy­sta­no w latach ubie­głych. Nie­zmien­nie naj­waż­niej­szym wskaź­ni­kiem bada­nia jest pro­cent respon­den­tów dekla­ru­ją­cych prze­czy­ta­nie przy­naj­mniej jed­nej książ­ki w wcią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy. W zeszłym roku było to 39% ankie­to­wa­nych, czy­li o dwa punk­ty pro­cen­to­we wię­cej niż w 2018. Na tym samym pozio­mie utrzy­mał się udział osób, któ­re się­ga­ją po sie­dem lub wię­cej tytu­łów rocz­nie – 9%. Nadal naj­więk­szą popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków cie­szą się książ­ki papie­ro­we. 98% z nich potwier­dzi­ło, że w cią­gu dwu­na­stu mie­się­cy się­gnę­ło po książ­kę w tra­dy­cyj­nym for­ma­cie. Wzglę­dem ostat­nie­go bada­nia nie­znacz­nie wzro­sła licz­ba osób korzy­sta­ją­cych z ebo­oków (z 5% do 6%) i spa­dła licz­ba ama­to­rów audio­bo­oków (z 4% do 3%). Potwier­dza to obser­wa­cje z wcze­śniej­szych badań BN: e-booki i audio­bo­oki nie kon­ku­ru­ją z tra­dy­cyj­ny­mi książ­ka­mi papie­ro­wy­mi, lecz sta­no­wią ich uzu­peł­nie­nie. Ist­nie­ją wąskie … Czy­taj dalej Bada­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej poka­zu­je lek­ki wzrost czy­tel­nic­twa w Pol­sce!