Brytyjczycy sprawdzili, o których książkach najczęściej kłamią, że je czytali

Udo­stęp­nij509Twe­et­nijCzy zda­rzy­ło się komuś z was powie­dzieć, że prze­czy­ta­li­ście jakąś książ­kę pod­czas gdy led­wie ją zaczę­li­ście, albo nawet jej nie otwo­rzy­li­ście? Moż­na śmia­ło zało­żyć, że zde­cy­do­wa­na więk­szość ludzi ma zwią­za­ne z tym doświad­cze­nia, ot na przy­kład, jeśli cho­dzi o któ­rąś z lek­tur szkol­nych. Pro­ce­der kła­ma­nia o prze­czy­ta­nych książ­kach jest o wie­le bar­dziej powszech­ny niż mogło­by się wyda­wać. Bry­tyj­czy­cy prze­pro­wa­dzi­li bada­nie, w któ­rym spraw­dzi­li, dla­cze­go ludzie kolo­ry­zu­ją swo­je lite­rac­kie pod­bo­je. Prze­py­ta­nych zosta­ło 2 tysią­ce ludzi. Oka­za­ło się, że ponad poło­wa przy­zna­ła się do kła­ma­nia na temat prze­czy­ta­nych ksią­żek. 31% respon­den­tów jako powód poda­wa­ło, że chcie­li wypaść przed kimś w lep­szym świe­tle, poka­zać się z bar­dziej inte­li­gent­nej stro­ny. 37% ankie­to­wa­nych chcia­ło w ten spo­sób móc uczest­ni­czyć w dys­ku­sji na temat kon­kret­nej książ­ki, jak rów­ny z rów­nym. Przy oka­zji bada­nia wyszło rów­nież na jaw, że wie­lu ludzi spe­cjal­nie kom­po­nu­je swo­je domo­we biblio­tecz­ki, żeby ucho­dzić za bar­dziej oczy­ta­nych. Nie­któ­rzy posu­wa­ją się nawet do tego, że zapa­mię­tu­ją cyta­ty z ksią­żek, któ­rych w rze­czy­wi­sto­ści nie prze­czy­ta­li, żeby póź­niej zabły­snąć w towa­rzy­stwie. Popu­lar­nym zabie­giem jest tak­że pochwa­le­nie się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­ciem z waż­ną kul­tu­ro­wo książ­ką. Szko­da tyl­ko, że cza­sa­mi jest to jedy­ny kon­takt deli­kwen­ta z danym tytu­łem. Do takich sztu­czek przy­zna­ło się 10% respon­den­tów. Mówi­my, że jeste­śmy spo­łe­czeń­stwem czy­tel­ni­ków, ale oka­zu­je się, że jeste­śmy rów­nież spo­łe­czeń­stwem kłam­czu­chów, jeśli cho­dzi o rze­czy­wi­ste czy­ta­nie ksią­żek, pod­su­mo­wał bada­nie Phil … Czy­taj dalej Bry­tyj­czy­cy spraw­dzi­li, o któ­rych książ­kach naj­czę­ściej kła­mią, że je czy­ta­li