Konkurs – do wygrania czytniki, bony i koszulki czytelnicze! (Rozwiązany – wyniki)

Udo­stęp­nij123Twe­et­nijJesz­cze tyl­ko do koń­ca listo­pa­da moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Dla­te­go razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki! Zwy­cię­skie hasła mają szan­sę tra­fić na dar­mo­we gadże­ty pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two. Co nale­ży zro­bić? W komen­ta­rzu do poniż­sze­go arty­ku­łu nale­ży napi­sać chwy­tli­we hasło, któ­re spra­wi, że jak naj­wię­cej osób z przy­jem­no­ścią chwy­ci za książ­kę. UWAGA: W TYM ROKU NAGRODZIMY AŻ 50 OSÓB! Nagro­dy: I miej­sce: – czyt­nik Pocket­Bo­ok Touch Lux 4 – bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 200 zł – koszul­ka akcji Czy­taj PL II miej­sce: – czyt­nik Pocket­Bo­ok Basic Lux 2 – bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 150 zł – koszul­ka akcji Czy­taj PL III miej­sce: – bon do księ­gar­ni Woblink o war­to­ści 100 zł – koszul­ka akcji Czy­taj PL Miej­sca IV-L: – koszul­ka akcji Czy­taj PL Pra­ce kon­kur­so­we w komen­ta­rzach moż­na zosta­wiać do 30 listo­pa­da do godz. 23:59. Kon­kurs zosta­nie roz­strzy­gnię­ty naj­póź­niej 10 grud­nia. Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny na TEJ STRONIE . Czy­taj PL to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na tego typu w Pol­sce. W tym roku w jej ramach … Czy­taj dalej Kon­kurs – do wygra­nia czyt­ni­ki, bony i koszul­ki czy­tel­ni­cze! (Roz­wią­za­ny – wyni­ki)