Amerykanie wybrali sto najlepszych powieści wszech czasów

Na zle­ce­nie ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji publicz­nej PBS przy­go­to­wa­ny został ośmio­od­cin­ko­wy serial The Gre­at Ame­ri­can Read zgłę­bia­ją­cy temat naj­lep­szych powie­ści wszech cza­sów według oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Sed­nem przed­się­wzię­cia było skom­po­no­wa­nie listy stu naj­waż­niej­szych dla Ame­ry­ka­nów tytu­łów. Na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ła się powieść Har­per Lee Zabić droz­da. The Gre­at Ame­ri­can Read został stwo­rzo­ny by świę­to­wać potę­gę czy­ta­nia, poka­zać, jak i dla­cze­go auto­rzy two­rzą swo­je fik­cyj­ne świa­ty, w jaki spo­sób te histo­rie wpły­wa­ją na czy­tel­ni­ków i co książ­ki mówią o ludz­ko­ści. Nade wszyst­ko zaś wywo­łać dys­ku­sję o naj­bar­dziej uko­cha­nych przez Ame­ry­ka­nów tytu­łach. W celu przy­go­to­wa­nia listy zapy­ta­no repre­zen­ta­tyw­ną gru­pę ponad 7 tysię­cy Ame­ry­ka­nów o powieść, któ­ra ich zda­niem jest naj­lep­sza. Tytuł mógł pocho­dzić z dowol­ne­go kra­ju, warun­kiem koniecz­nym było to, że musiał zostać wyda­ny w języ­ku angiel­skim. Dla więk­sze­go zróż­ni­co­wa­nia final­nej listy doko­na­no pew­nych mani­pu­la­cji: powie­ści będą­ce czę­ścia­mi serii lub cykli trak­to­wa­no jako całość i dodat­ko­wo ogra­ni­czo­no wystę­po­wa­nie auto­rów w zesta­wie­niu do jed­nej tyl­ko książ­ki. Zabić droz­da – poru­sza­ją­ca histo­ria wal­ki z rasi­stow­ski­mi uprze­dze­nia­mi na połu­dniu USA w okre­sie Wiel­kie­go Kry­zy­su – zosta­ła wska­za­na jako naj­lep­sza. Powieść Har­per Lee pro­wa­dzi­ła w son­da­żu od pierw­sze­go tygo­dnia przez cały pię­cio­mie­sięcz­ny okres gło­so­wa­nia. Twór­cy seria­lu zwra­ca­ją uwa­gę, że Zabić droz­da góro­wa­ła w pra­wie wszyst­kich sta­nach. W Pół­noc­nej Karo­li­nie wyprze­dzi­ła ją seria Obcy Dia­ny Gabal­don – roman­tycz­na saga o podró­żach w cza­sie, zmie­nia­niu bie­gu histo­rii i poszu­ki­wa­niu … Czy­taj dalej Ame­ry­ka­nie wybra­li sto naj­lep­szych powie­ści wszech czasów