Najlepiej sprzedający się autorzy wszech czasów

Mia­rą war­to­ści każ­de­go pisa­rza winien być zawsze talent, czy­li coś cze­go tak napraw­dę w żaden spo­sób zmie­rzyć się nie da. W jaki spo­sób w takim razie moż­na by oce­nić twór­cę i jego doro­bek arty­stycz­ny? Otóż książ­ka mimo wszyst­ko jest pro­duk­tem two­rzo­nym z myślą o sprze­da­ży. Prze­cież żad­ne wydaw­nic­two nie powa­ży­ło­by się na zain­we­sto­wa­nie pie­nię­dzy w tytuł, któ­ry nie roko­wał­by dobrze, nie­waż­ne jak bar­dzo inno­wa­cyj­ny czy eks­pe­ry­men­tal­ny by nie był. Czyż w takim wypad­ku nie moż­na by się było posłu­żyć wskaź­ni­kiem opar­tym o licz­bę sprze­da­nych egzem­pla­rzy ksią­żek dane­go auto­ra? Załóż­my, że sko­ro czy­tel­ni­cy są skłon­ni wydać pie­nią­dze na kon­kret­ne­go pisa­rza, to jest on tego wart. Im wię­cej więc sprze­da­nych egzem­pla­rzy, tym poten­cjal­nie bar­dziej war­to­ścio­wy twór­ca. Fory w takim przy­pad­ku mają oczy­wi­ście pisa­rze z więk­szym sta­żem, któ­rych dzie­ła znaj­du­ją się na ryn­ku od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Lepiej wypa­da­ją rów­nież auto­rzy piszą­cy czę­ściej – wte­dy szyb­ciej wzra­sta łącz­ny sprze­da­ny nakład. Z tym aku­rat może­my sobie pora­dzić, dzie­ląc sza­co­wa­ną licz­bę sprze­da­nych egzem­pla­rzy przez licz­bę napi­sa­nych ksią­żek, co daje nam śred­ni poziom sprze­da­ży każ­de­go tytu­łu. Zobacz­cie w takim razie, jak pre­zen­tu­je się lista pięć­dzie­się­ciu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się auto­rów wszech cza­sów. O naj­le­piej sprze­da­ją­cych się seriach może­cie prze­czy­tać tutaj, a naj­le­piej sprze­da­ją­cych się książ­kach tutaj. LP Autor Okres życia Naro­do­wość Naj­waż­niej­sze dzieło/seria Głów­ny gatu­nek Licz­ba sprze­da­nych egzem­pla­rzy ogó­łem Licz­ba ksią­żek Śred­nia … Czy­taj dalej Naj­le­piej sprze­da­ją­cy się auto­rzy wszech czasów