Wybrano młodzieżowe słowo roku 2017. Werdykt może Was bardzo zaskoczyć

Udo­stęp­nij1KTwe­et­nijZakoń­czył się ple­bi­scyt na mło­dzie­żo­we sło­wo roku 2017 orga­ni­zo­wa­ny przez redak­cję ser­wi­su www.sjp.pwn.pl, WN PWN, Insty­tut Języ­ka Pol­skie­go UW, oraz słow­nik miejski.pl. Mło­dzie­żo­we sło­wo roku nie musi być nowe, slan­go­we ani naj­czę­ściej uży­wa­ne. Doce­nia­my istot­ność tema­tu oraz kre­atyw­ność języ­ka w opi­sy­wa­niu rze­czy­wi­sto­ści, czy­ta­my na stro­nie. Któ­re sło­wo wygra­ło w tym roku? Zobacz­cie. W wybo­rze naj­cie­kaw­sze­go sło­wa mło­dzie­żo­we­go wzię­ło udział pięć tysię­cy osób. Zwy­cię­żył jed­nak wyraz, któ­ry tak napraw­dę zajął trze­cie miej­sce. Naj­wię­cej gło­sów uzy­skał rze­czow­nik sztos, ale ten był lau­re­atem zeszło­rocz­ne­go ple­bi­scy­tu, więc nie mógł ponow­nie zna­leźć się na podium. Dru­gie miej­sce przy­pa­dło sło­wu dwu­dzio­nek, któ­re jed­nak zosta­ło osta­tecz­nie odrzu­co­ne, ponie­waż sam Julian Tuwim wyśmie­wał nie­gdyś ten neo­lo­gizm. Czy trze­cie w kolej­no­ści sło­wo jest lep­szym wybo­rem? Zwłasz­cza, że cięż­ko je okre­ślić wyra­zem. Mowa o XD, któ­re wystę­pu­je raczej w for­mie pisa­nej i peł­ni funk­cję emo­ti­ko­nu, ale ponoć rów­nież uży­wa­ny jest w języ­ku mówio­nym jako iks­de. Rze­czow­nik XD, któ­ry może też funk­cjo­no­wać jak wykrzyk­nik, par­ty­ku­ła, nie­odmien­ny przy­miot­nik lub przy­słó­wek, powstał jako połą­cze­nie liter sym­bo­li­zu­ją­ce gra­ficz­nie uśmiech. Jest więc zna­kiem iko­nicz­nym. XD, dziś zapi­sy­wa­ne tak­że iks­de, nale­ży głów­nie do języ­ka pisa­ne­go mediów spo­łecz­no­ścio­wych, ale poja­wia się rów­nież w języ­ku mówio­nym. W pol­sz­czyź­nie roz­po­wszech­nił się praw­do­po­dob­nie kil­ka lat temu. W angiel­sko­ję­zycz­nej sie­ci XD funk­cjo­nu­je od roku 2003, czy­ta­my w uza­sad­nie­niu. Pod tym lin­kiem może­cie … Czy­taj dalej Wybra­no mło­dzie­żo­we sło­wo roku 2017. Wer­dykt może Was bar­dzo zasko­czyć