Sprawdzasz tag

tatuaże

Ciekawostki

Czytelnicza moda: tatuaże

W dzi­siej­szych cza­sach tatu­aże coraz mniej koja­rzą się z kry­mi­na­li­sta­mi, wię­zien­ny­mi izo­lat­ka­mi czy AIDS. Znacz­nie polep­szy­ły się warun­ki, w jakich pra­cu­ją tatu­ato­rzy, lep­sze są rów­nież mate­ria­ły, z któ­rych korzy­sta­ją pod­czas pra­cy, na jako­ści zyska­ły zwłasz­cza tusze, dzię­ki któ­rym dzia­ry utrzy­mu­ją świe­ży wygląd przez dłu­gie lata. Tatu­aże są świet­ną for­mą wyra­że­nia sie­bie, poka­za­nia swo­ich zain­te­re­so­wań, zazna­cze­nie tego, co jest dla danej oso­by w życiu naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ten spo­sób nie pod­kre­ślić swo­jej pasji do czy­ta­nia? Oto kolej­na por­cja tatu­aży inspi­ro­wa­nych ulu­bio­ny­mi książ­ka­mi. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Tatuaż dla mola książkowego

Są róż­ne for­my zapre­zen­to­wa­nia czy­tel­ni­cze­go odda­nia. Fan może kolek­cjo­no­wać twór­czość i wszyst­ko, co z nią zwią­za­ne, jeź­dzić na spo­tka­nia, kolek­cjo­no­wać auto­gra­fy, two­rzyć fanar­ty i fan­fi­ki… może tak­że dowód swo­je­go przy­wią­za­nia do książ­ki lub serii na zawsze wyryć na swo­jej skó­rze. W poniż­szej gale­rii pre­zen­tu­ję wyjąt­ko­wo inte­re­su­ją­ce przy­kła­dy czy­tel­ni­czych tatuaży.

Czy­taj dalej

-->