Sprawdzasz tag

Overlook

Ekranizacje

Powstanie serial o hotelu Panorama znanym z Lśnienia Stephena Kinga

Zeszłej jesie­ni ame­ry­kań­ska wytwór­nia fil­mo­wa Bad Robot Pro­duc­tions, któ­rej wła­ści­cie­lem jest J.J. Abrams pod­pi­sa­ła gigan­tycz­ną umo­wę z War­ner­Me­dia. Na jej mocy Abrams będzie pro­du­ko­wał fil­my i seria­le dla HBO i HBO Max. W ostat­nim cza­sie trzy pro­duk­cje dosta­ły zie­lo­ne świa­tło. Wśród nich zna­lazł się pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny Over­lo­ok, któ­ry będzie seria­lo­wym spin-offem Lśnie­nia Ste­phe­na Kin­ga. Czy­taj dalej

-->