Sprawdzasz tag

Dawid Bowie

Aktualności

Syn Davida Bowiego chciałby, żeby scenariusz do filmu o muzyku napisał Neil Gaiman

David Bowie dzię­ki elek­try­zu­ją­cej muzy­ce i zapa­da­ją­cym w pamięć sce­nicz­nym wize­run­kom jesz­cze za życia stał się legen­dą. Zna­ny był z inno­wa­cyj­ne­go podej­ścia, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go woka­lu, hip­no­ty­zu­ją­cej andro­gy­nicz­nej uro­dy. Poza muzy­ką zaj­mo­wał się rów­nież malar­stwem, kolek­cjo­no­wał sztu­kę, trud­nił się aktor­stwem, był zago­rza­łym czy­tel­ni­kiem. Wkrót­ce mają ruszyć pra­ce pro­duk­cyj­ne nad bio­gra­ficz­nym fil­mem opo­wia­da­ją­cym histo­rię Davi­da Bowie­go. Syn arty­sty, Dun­can Jones, nie dał jed­nak pro­jek­to­wi swo­je­go bło­go­sła­wień­stwa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czytamy ulubione książki Davida Bowiego

David Bowie był czło­wie­kiem wie­lu pasji. Poza tą oczy­wi­stą muzycz­ną, wiel­ką miło­ścią darzył lite­ra­tu­rę. Zna­na jest lista stu naj­waż­niej­szych dla nie­go tytu­łów, ist­nie­je co naj­mniej jeden klub książ­ki poświę­co­ny pamię­ci muzy­ka, orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież wyzwa­nia czy­tel­ni­cze. W każ­dej chwi­li tak­że wy może­cie do nich dołą­czyć i w ten spo­sób uho­no­ro­wać gwiaz­dę, a przy oka­zji poświę­cić się temu, co lubi­cie robić naj­bar­dziej, czy­li czy­ta­niu. Czy­taj dalej

-->