Sprawdzasz tag

bookmarks

Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek – edycja kocia

Podob­no koty rzą­dzą świa­tem – w inter­ne­cie popu­lar­no­ścią prze­bi­ły nawet por­no­gra­fię! Towa­rzy­szą nam od kil­ku tysię­cy lat: łapią myszy, ogrze­wa­ją w cho­ro­bie i relak­su­ją swo­im mru­cze­niem.

Czy­taj dalej

-->