Aktualności Zapowiedzi

Wielki powrót wielkiego Cormaca McCarthy’ego

Szy­ku­je się gło­śne lite­rac­kie wyda­rze­nie. Cor­mac McCar­thy, uzna­wa­ny za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych ame­ry­kań­skich powie­ścio­pi­sa­rzy, wra­ca po kil­ku­na­sto­let­niej prze­rwie do gry. Na tę chwi­lę cze­ka­ło mnó­stwo czy­tel­ni­ków na całym świe­cie, ale chy­ba nikt nie spo­dzie­wał się cze­goś takie­go. Otóż jesz­cze w tym roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, i wie­lu innych kra­jach, uka­że się nie jed­na, a dwie jego nowe powieści.

Ostat­nią książ­ką Cor­ma­ca McCar­thy­’e­go była Dro­ga. Powieść o podró­ży ojca z synem przez posta­po­ka­lip­tycz­ne tere­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych wyda­na zosta­ła w 2006 i z miej­sca sta­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym hitem. Jesz­cze w tym samym roku pisarz otrzy­mał za książ­kę naj­star­szą bry­tyj­ską nagro­dę lite­rac­ką – James Tait Black Memo­rial Pri­ze, a w następ­nym został lau­re­atem Nagro­dy Pulitzera.

Przez kolej­nych szes­na­ście lat nie uka­za­ła się żad­na nowa powieść Cor­ma­ca McCar­thy­’e­go, choć poja­wia­ły się tu i ówdzie jed­no­znacz­ne prze­słan­ki, że pisarz pra­cu­je nad nowym pro­jek­tem. W 2015 pod­czas mul­ti­me­dial­ne­go wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go w San­ta Fe czy­ta­ne były frag­men­ty książ­ki, nad któ­rą wów­czas Cor­mac McCar­thy pra­co­wał. Moż­na było sądzić, że wkrót­ce powieść uka­że się dru­kiem. Na tę chwi­lę fani twór­czo­ści pisa­rza musie­li cze­kać kolej­nych sie­dem lat.

Wydaw­nic­two Alfred A. Knopf, od lat współ­pra­cu­ją­ce z Cor­ma­kiem McCar­thym, ogło­si­ło, że jesie­nią 2022 uka­żą się dwie powią­za­ne ze sobą powie­ści pisa­rza. Naj­pierw na księ­gar­nia­ne pół­ki tra­fi w paź­dzier­ni­ku The Pas­sen­ger, a mie­siąc póź­niej czy­tel­ni­cy będą mogli się­gnąć po Stel­la Maris.

Według infor­ma­cji, do któ­rych dotarł „New York Times” nowe powie­ści będą znacz­nie odbie­gać od dotych­cza­so­wej twór­czo­ści auto­ra pod wzglę­dem tema­ty­ki i sty­li­sty­ki. Moty­wem łączą­cym The Pas­sen­ger i Stel­la Maris ma być zgub­na miłość i obse­sja rodzeń­stwa Bob­by­’e­go i Ali­cii Wester­nów do sie­bie nawza­jem, nato­miast tema­tem prze­wod­nim będą na poły ezo­te­rycz­ne roz­pra­wy o mate­ma­ty­ce, fizy­ce i natu­rze świadomości.

Naj­bar­dziej zna­mien­ną cechą nowych powie­ści jest to, że po raz pierw­szy Cor­mac McCar­thy budu­je fabu­łę wokół posta­ci kobie­cej. „New York Times” poda­je, że marze­nie napi­sa­nia takiej powie­ści autor nosił w sobie ponad pół wie­ku. Wcze­śniej nie był na taki krok goto­wy, w koń­cu jed­nak zde­cy­do­wał się spróbować.

Nad The Pas­sen­ger i Stel­la Maris Cor­mac McCar­ty pra­co­wał kil­ku­na­ście lat. Wydaw­nic­two Alfred A. Knopf poda­ło, że 8 lat temu na biur­ku redak­to­ra tra­fi­ła skoń­czo­na pierw­sza wer­sja powie­ści Stel­la Maris i poło­wa maszy­no­pi­su The Pas­san­ger. Przez cały ten czas, aż do dziś, wydaw­ca utrzy­my­wał w tajem­ni­cy aktu­al­ny stan prac nad książkami.

The Pas­sen­ger opo­wie o Bob­bym Wester­nie, któ­re­go zada­niem jest zba­da­nie miej­sca kata­stro­fy lot­ni­czej i odkry­cie tajem­ni­cy, jaka za nią stoi, nato­miast Stel­la Maris to zapis roz­mo­wy jego sio­stry, Ali­cii, z psy­chia­trą, któ­ry roz­po­zna­je u kobie­ty schi­zo­fre­nię paranoidalną.

źró­dło nytimes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy