Aktualności

Garderoba Gabriela Garcíi Márqueza i jego małżonki trafiła na sprzedaż

Gabriel Gar­cía Márqu­ez, kolum­bij­ski powie­ścio­pi­sarz, lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla, autor uzna­wa­nych za świa­to­we arcy­dzie­ło Stu lat samot­no­ści, zmarł w kwiet­niu 2014 roku. Jego żona, Mer­ce­des Bacha, prze­ży­ła męża o sześć lat. Ode­szła w sierp­niu 2020. Para zosta­wi­ła po sobie posia­dłość, któ­rą rodzi­na posta­no­wi­ła uczy­nić ogól­no­do­stęp­nym miej­scem poświę­co­nym sztu­ce, tak zwa­nym Domem Lite­ra­tu­ry Márqu­eza. W ramach inau­gu­ra­cji na sprze­daż tra­fi­ła gar­de­ro­ba daw­nych właścicieli.

20 paź­dzier­ni­ka w domu, w któ­rym Gabriel Gar­cía Márqu­ez i Mer­ce­des Bacha miesz­ka­li przez lata, wystar­to­wa­ło nie­zwy­kłe wyda­rze­nie. W ramach akcji Gar­de­ro­ba Márqu­eza na sprze­daż tra­fi­ły ubra­nia, buty i akce­so­ria kolum­bij­skie­go nobli­sty i jego mał­żon­ki. Pomy­sło­daw­czy­nią i orga­ni­za­tor­ką wyprze­da­ży jest wnucz­ka pisa­rza, Emi­lia Gar­cia Eli­zon­do. Ona też będzie kie­ro­wać powsta­ją­cym cen­trum kultury.

Dochód ze sprze­da­ży oko­ło 400 przed­mio­tów z gar­de­ro­by Márqu­eza zosta­nie prze­ka­za­ny fun­da­cji FISANIM poma­ga­ją­cej potrze­bu­ją­cym dzie­ciom z połu­dnio­we­go Meksyku.

Nie wszyst­kie ubra­nia Gabrie­la Gar­cíi Márqu­eza i Mer­ce­des Bachy tra­fi­ły na sprze­daż. Część z nich przed­sta­wia­ła zbyt wiel­ką war­tość sen­ty­men­tal­ną bądź uzna­ne zosta­ły za część dzie­dzic­twa kul­tu­ral­ne­go. I tak na przy­kład na hono­ro­wym miej­scu Domu Lite­ra­tu­ry Márqu­eza wysta­wio­na zosta­ła na widok publicz­ny wspa­nia­ła szma­rag­do­wa suk­nia, w któ­rej Mer­ce­des Bacha poja­wi­ła się na wrę­cze­niu Nagro­dy Nobla. Podob­nie zresz­tą jest ze stro­jem, w któ­rym wystą­pił wte­dy Gabriel Gar­cía Márqu­ez z tą róż­ni­cą, że ten znaj­du­je się w pil­nie strze­żo­nej gablo­cie w Muzeum Naro­do­wym Kolumbii.

źró­dło guardian/el pais

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy