Zapowiedzi

Zakończyły się prace na planie filmu Gray Man na podstawie powieści Marka Greaneya

Rok Temu Net­flix ogło­sił, że trwa­ją pra­ce nad ekra­ni­za­cją thril­le­ra szpie­gow­skie­go Mar­ka Gre­aneya. Według zapo­wie­dzi pro­duk­cja mia­ła pochło­nąć ogrom­ny budżet 200 milio­nów dola­rów. W pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ni zosta­li gigan­ci bran­ży fil­mo­wej. Gwiaz­dy Hol­ly­wo­odu mia­ły sta­nąć po oby­dwu stro­nach kamer. Pod koniec lip­ca zakoń­czy­ły się pra­ce na pla­nie fil­mo­wym. Pre­mie­ra wido­wi­ska coraz bliżej.

Moty­wem prze­wod­nim powie­ści Gray Man jest obfi­tu­ją­cy w nagłe zwro­ty akcji poje­dy­nek na śmierć i życie mię­dzy dwo­ma szpie­ga­mi. Z jed­nej stro­ny mamy byłe­go agen­ta CIA, aktu­al­nie trud­nią­ce­go się likwi­do­wa­niem celów na zle­ce­nie Cour­ta Gen­try­’e­go, z dru­giej zaś jego daw­ne­go współ­pra­cow­ni­ka Lloy­da Hansena.

Gray Man otwie­ra szpie­gow­ski cykl, w któ­re­go skład wcho­dzi dzie­sięć tomów. Auto­rem best­sel­le­ro­wej serii jest Mark Gre­aney. Autor przez lata współ­pra­co­wał z mistrzem gatun­ku, Tomem Clan­cym, mię­dzy inny­mi przy książ­kach opo­wia­da­ją­cych o pery­pe­tiach Jac­ka Ryana.

Sce­na­riusz fil­mu w opar­ciu o powieść Gre­aneya napi­sał Joe Rus­so, któ­ry wraz z bra­tem, Antho­nym, obraz reży­se­ru­je. Bra­cia świę­ci­li wcze­śniej suk­ce­sy przy pro­duk­cjach z uni­wer­sum Marve­la. Wte­dy też poka­za­li, że dosko­na­le czu­ją kli­mat kina szpie­gow­skie­go. War­to tu przy­wo­łać cho­ciaż­by zna­ko­mi­te­go Zimo­we­go żołnierza.

W roli Cour­ta Gen­try­’e­go zoba­czy­my Ryana Goslin­ga. Jego neme­zis, Lloy­da Han­se­na, zagra nato­miast Chris Evans. Poza nimi w fil­mie wystą­pią mię­dzy inny­mi: Ana de Armas, Bil­ly Bob Thorn­ton, Alfre Woodard, Robert Kazin­sky, Jes­si­ca Hen­wick, Wagner Moura, Julia But­ters, Regé-Jean Page, Cal­lan Mulvey, Eme Ikwu­akor, Scott Haze, Micha­el Gan­dol­fi­ni, Sam Ler­ner i DeObia Oparei.

Według ostat­nich donie­sień koń­ca dobiegł etap krę­ce­nia zdjęć w Euro­pie. W czerw­cu eki­pa pra­co­wa­ła na pla­nie we Fran­cji, w lip­cu zaś prze­nio­sła się do cze­skiej Pra­gi. Wcze­śniej zdję­cia krę­co­ne były w Sta­nach Zjednoczonych.

Gray Man sta­no­wić ma dla Net­fli­xa otwar­cie nowej serii fil­mo­wej. Data pre­mie­ry jesz­cze nie jest zna­na. Film nie tra­fi na ekra­ny na pew­no wcze­śniej niż lato 2022.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy