Zapowiedzi

Wielki Gatsby trafi na deski Broadwayu. W prace zaangażowana jest Florence Welch

Z dniem 1 stycz­nia 2021 słyn­na powieść Fran­ci­sa Scot­ta Fit­zge­ral­da Wiel­ki Gats­by tra­fi­ła do dome­ny publicz­nej, co w dużym skró­cie ozna­cza, że każ­dy ma pra­wo do jej adap­to­wa­nia bez wcze­śniej­sze­go zabie­ga­nia o zgo­dę cho­ciaż­by krew­nych pisa­rza. Wie­my już, że powsta­je powie­ścio­wy pre­qu­el, opo­wia­da­ją­cy o prze­szło­ści Nic­ka Car­ra­waya, w pla­nach jest rów­nież serial bazu­ją­cy na Wiel­kim Gats­bym, ale oglą­da­ny z nie­co innej per­spek­ty­wy. W ostat­nim cza­sie roz­nio­sła się wieść, że trwa­ją pra­ce nad adap­ta­cją musi­ca­lo­wą, któ­ra tra­fi na deski Broadwayu.

Za broad­way­ow­ską wer­sją Wiel­kie­go Gats­by­’e­go odpo­wia­dać ma Mar­ty­na Majok, któ­ra w 2018 zdo­by­ła nagro­dę Pulit­ze­ra w dzie­dzi­nie dra­ma­tu za sztu­kę Cost of Living. Nie jest to jedy­ne pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie, jakim zosta­ła uho­no­ro­wa­na w trak­cie wciąż roz­wi­ja­ją­cej się kariery.

W pisa­niu pio­se­nek do musi­ca­lu pomo­że jej Flo­ren­ce Welch, poet­ka i woka­list­ka bry­tyj­skie­go zespo­łu indie roc­ko­we­go Flo­ren­ce and the Machi­ne. Pio­sen­kar­ka zaj­mie się rów­nież razem z pro­du­cen­tem Tho­ma­sem Bar­tlet­tem skom­po­no­wa­niem muzy­ki do przedstawienia.

Ta książ­ka cho­dzi­ła za mną przez więk­szą część moje­go życia. Zawie­ra wie­le z moich ulu­bio­nych lite­rac­kich tek­stów. Musi­ca­le były moją pierw­szą miło­ścią. Czu­ję głę­bo­ką więź ze zła­ma­nym roman­ty­zmem Fit­zge­ral­da. To dla mnie zaszczyt móc odtwo­rzyć tę książ­kę w pio­sen­kach, powie­dzia­ła Flo­ren­ce Welch.

Nie jest jesz­cze wia­do­me, kie­dy wyre­ży­se­ro­wa­ne przez Rebec­cę Freck­nall wido­wi­sko będzie mia­ło pre­mie­rę. Tajem­ni­cą pozo­sta­je rów­nież póki co obsa­da. Wszyst­kie te wie­ści powin­ny zostać już wkrót­ce ujawnione.

żró­dło: guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy