Ekranizacje Zapowiedzi

W najnowszej adaptacji Perswazji Jane Austen główną rolę zagra Dakota Johnson

Twór­czość Jane Austen dziś nadal cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków. Chęt­nie rów­nież po dzie­ła żyją­cej na prze­ło­mie XVIII i XIX wie­ku angiel­skiej pisar­ki się­ga­ją fil­mow­cy. Przy­kła­do­wo, trwa­ją wła­śnie pra­ce nad prze­nie­sie­niem na ekra­ny tele­wi­zo­rów ostat­niej powie­ści Jane Austen, zaty­tu­ło­wa­nej Per­swa­zje. Twór­cy zdra­dzi­li, że w głów­nej roli zoba­czy­my gwiaz­dę Pięć­dzie­się­ciu twa­rzy Greya, Dako­tę Johnson.

Per­swa­zje zosta­ły wyda­ne nie­dłu­go po śmier­ci Jane Austen. Powieść oby­cza­jo­wa z 1817 roku to zna­ko­mi­ty por­tret angiel­skiej szlach­ty XIX wie­ku, boga­ty w emo­cje romans i inte­re­su­ją­ce stu­dium psy­cho­lo­gicz­ne w jednym.

Fabu­ła sku­pia się na Annie Elliot, któ­ra za namo­wą rodzi­ny zerwa­ła zarę­czy­ny z uko­cha­nym Fry­de­ry­kiem. Pro­ble­mem był raczej nie­wiel­ki kapi­tał, jakim dys­po­no­wał kan­dy­dat na męża. Mimo upły­wu lat daw­na miłość jed­nak nie wygasła.

Przy­go­to­wy­wa­na przez Net­flix i MRC Film adap­ta­cja Per­swa­zji będzie jed­nak pod pew­ny­mi wzglę­da­mi odbie­gać od lite­rac­kie­go pier­wo­wzo­ru. Naj­więk­szą róż­ni­cą będzie czas, w jakim akcja fil­mu się roze­gra. Twór­cy posta­no­wi­li bowiem kla­sycz­ną powieść Jane Austen w swo­jej pro­duk­cji uwspółcześnić.

Sce­na­riusz nowej wer­sji Per­swa­zji napi­sa­li Ron Bass i Ali­ce Vic­to­ria Win­slow. Reży­se­rią zaj­mie się Car­rie Crack­nell, dla któ­rej będzie to debiut w tej roli, jeśli cho­dzi o pro­duk­cję filmową.

Twór­cy adap­ta­cji poda­li do wia­do­mo­ści publicz­nej, że w rolę Anny Elliot, współ­cze­snej kobie­ty, obda­rzo­nej dużą uczu­cio­wo­ścią, żyją­cej z rodzi­ną na skra­ju ban­kruc­twa, wcie­li się Dako­ta John­son, gwiaz­da Pięć­dzie­się­ciu twa­rzy Greya, zna­na rów­nież z wystą­pień w takich pro­duk­cjach, jak: Suspi­ria, Chło­pa­ki do wzię­cia czy The Social Network.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy