Aktualności

Zbiórka na wykupienie posiadłości J.R.R. Tolkiena zakończyła się porażką

W grud­niu Julia Gol­ding z ramie­nia chrze­ści­jań­skiej orga­ni­za­cji Cha­ri­ty Com­mis­sion odpa­li­ła zbiór­kę pie­nię­dzy, któ­rej celem było wyku­pie­nie daw­nej posia­dło­ści J.R.R. Tol­kie­na. W domu przy Nor­th­mo­or Road w Oxfor­dzie Tol­kien napi­sał Hob­bi­taWład­cę pier­ście­ni. Jeśli orga­ni­za­cji uda­ło­by się w cią­gu trzech mie­się­cy zgro­ma­dzić 4,5 milio­na fun­tów, posia­dłość zamie­ni­ła­by się w poświę­co­ne pamię­ci pisa­rza muzeum. Zbiór­ka zakoń­czy­ła się jed­nak fiaskiem.

Na reali­za­cję pro­jek­tu Nor­th­mo­or potrzeb­ne były 4,5 milio­na fun­tów, z cze­go 4 milio­ny mia­ło pójść na samo wyku­pie­nie domu, resz­ta pie­nię­dzy zosta­ła­by prze­zna­czo­na na pra­ce remon­to­we, otwar­cie muzeum i przy­go­to­wa­nie spe­cjal­nych pro­gra­mów lite­rac­kich. Sta­ra posia­dłość Tol­kie­na nie mia­ła być bowiem tyl­ko muzeum. Cha­ri­ty Com­mis­sion chcia­ło utwo­rzyć tam spe­cjal­ne miej­sce nie tyl­ko dla fanów twór­czo­ści bry­tyj­skie­go pisa­rza, ale i dla aspi­ru­ją­cych literatów.

To nie­wia­ry­god­ne, bio­rąc pod uwa­gę zna­cze­nie jego posta­ci, że nie ist­nie­je na świe­cie miej­sce poświę­co­ne Tol­kie­no­wi. Wizja zakła­da, żeby utwo­rzyć z tego domu lite­rac­ki hub, któ­ry przez lata będzie inspi­ro­wał nowe poko­le­nia pisa­rzy, arty­stów i fil­mow­ców, komen­to­wał John Rhys-Davies, odtwór­ca roli Gim­lie­go w try­lo­gii Wład­cy pierścieni.

Mimo udzia­łu w kam­pa­nii akto­rów zwią­za­nych z fil­mo­wy­mi adap­ta­cja­mi powie­ści Tol­kie­na, wśród któ­rych zna­leź­li się mię­dzy inny­mi Ian McKel­len, John Rhys-Davies i Mar­tin Fre­eman, w prze­cią­gu trzech mie­się­cy uda­ło się zebrać jedy­nie 17% potrzeb­nej kwoty.

Orga­ni­za­cja nie powie­dzia­ła jed­nak ostat­nie­go sło­wa w tej spra­wie. Co praw­da posia­dłość J.R.R. Tol­kie­na przy Nor­th­mo­or Road jest już poza zasię­giem i wkrót­ce zosta­nie komuś inne­mu sprze­da­na, ale uda­ło się Cha­ri­ty Com­mis­sion zna­leźć inne miej­sce, któ­re posłu­ży za cen­trum lite­rac­kie poświę­co­ne pamię­ci Tolkiena.

Pra­ce nad zaadap­to­wa­nie budyn­ku w Oxfor­dzie już trwa­ją. Pierw­sze kur­sy lite­rac­kie mają ruszyć w kwiet­niu. Póki co nie ma wię­cej informacji.

źró­dło the guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy