Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix zrobi adaptację Piaseczników George’a R.R. Martina

Geo­r­ge R.R. Mar­tin naj­bar­dziej zna­ny jest z sagi Pie­śni lodu i ognia, choć na kon­cie ma mnó­stwo innych bar­dzo uda­nych powie­ści i opo­wia­dań. Jed­nym z nich jest nowe­la Pia­secz­ni­ki z 1979, któ­ra przy­nio­sła ame­ry­kań­skie­mu pisa­rzo­wi trzy naj­bar­dziej pre­sti­żo­we w świat­ku fan­ta­stycz­nym wyróż­nie­nia: Nagro­dę Hugo, Nebu­lę i Nagro­dę Locu­sa. Świet­ną infor­ma­cją jest, że za jakiś czas będzie­my mogli zoba­czyć adap­ta­cję utwo­ru. Ta przy­go­to­wy­wa­na jest na zle­ce­nie Netflixa.

Adap­ta­cja Pia­secz­ni­ków znaj­du­je się na wstęp­nym eta­pie pro­duk­cji. Na chwi­lę obec­ną trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem. Według infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez ser­wis „Col­li­der” skrypt opra­co­wu­je twór­ca świet­nie oce­nia­ne­go seria­lu Uto­pia, Den­nis Kel­ly. Reży­se­rem pro­duk­cji został Gore Ver­bin­sky (Pira­ci z Kara­ibów, Jeź­dziec zni­kąd, Rango).

Głów­nym boha­te­rem Pia­secz­ni­ków jest Simon Kress, któ­re­go pasją jest kolek­cjo­no­wa­nie nie­bez­piecz­nych, egzo­tycz­nych zwie­rząt. Pew­ne­go razu wcho­dzi w posia­da­nie ter­ra­rium zawie­ra­ją­ce­go czte­ry kolo­nie nie­zwy­kłych istot, nazy­wa­nych pia­secz­ni­ka­mi. Oka­zu­je się, że te mrów­ko­po­dob­ne insek­to­idy są zdol­ne do zaawan­so­wa­ne­go stra­te­gicz­ne­go myśle­nia, któ­re­go prze­jaw dają w pro­wa­dzo­nych przez sie­bie woj­nach. Kress coraz bar­dziej inge­ru­je w ist­nie­nie pia­secz­ni­ków, sta­jąc się w koń­cu dla zwie­rząt bogiem.

Pia­secz­ni­ki po raz pierw­szy uka­za­ły się w 1979 w maga­zy­nie „Omni”, dwa lata póź­niej weszły w skład zbio­ru opo­wia­dań o tym samym tytu­le. Cie­ka­wost­ką jest, że akcja nowe­li roz­gry­wa się w uni­wer­sum Tysią­ca Świa­tów, gdzie Mar­tin osa­dził akcję wie­lu ze swo­ich dzieł, mię­dzy inny­mi Dro­gę krzy­ża i smo­ka (The Way of Cross and Dra­gon) czy Wędrow­ców (Night­fly­ers).

Za inspi­ra­cję do napi­sa­nia Pia­secz­ni­ków posłu­żył Mar­ti­no­wi przy­ja­ciel z Uni­wer­sy­te­tu Pół­noc­no­za­chod­nie­go, któ­ry trzy­mał u sie­bie akwa­rium z piraniami.

źró­dło collider

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy