Aktualności

Najlepiej sprzedające się w Polsce książki w 2020 według panelu BookScan

Dzia­ła­ją­cy w kana­le księ­gar­skim od lip­ca 2018 panel Book­Scan ana­li­zu­je dane sprze­da­żo­we otrzy­my­wa­ne od oko­ło 250 księ­garń sta­cjo­nar­nych i dwóch skle­pów inter­ne­to­wych. Dzię­ki temu dosta­je­my cyklicz­ne rapor­ty, któ­re w przy­bli­że­niu poka­zu­ją nam, jak przed­sta­wia się sytu­acja na ryn­ku książ­ki. Fir­ma Nie­lsen, odpo­wie­dzial­na za pro­wa­dze­nie pane­lu, podzie­li­ła się infor­ma­cja­mi o naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w Pol­sce książ­kach minio­ne­go roku.

Patrząc na ran­king best­sel­le­rów bez podzia­łu na kate­go­rie gatun­ko­we, uwa­gę zwra­ca to, że całe podium zaj­mu­ją książ­ki Blan­ki Lipiń­skiej: na pierw­szym miej­scu znaj­du­je się Ten dzień, na dru­gim – 365 dni, a na trze­cim – Kolej­ne 365 dni. Zaraz za nimi upla­so­wa­ła się naj­now­sza publi­ka­cja Kata­rzy­ny Nosow­skiej, Powrót z Bam­bu­ko. Two­rząc listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek, Nie­lsen brał rów­nież pod uwa­gę pod­ręcz­ni­ki szkol­ne. I tak na miej­scu pią­tym zna­la­zła się geo­gra­fia, na szó­stym – bio­lo­gia. Miej­sca siód­me i ósme nale­żą do lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, repre­zen­to­wa­nej tu przez lek­tu­ry szkol­ne, kolej­no: Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek Justy­ny Bed­na­rek i Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi Rafa­ła Kosi­ka. Dalej mamy kolej­ny pod­ręcz­nik, tym razem do histo­rii, a pierw­szą dzie­siąt­kę zamy­ka Cham nie­zbun­to­wa­ny, budzą­ce­go kon­tro­wer­sje Rafa­ła A. Ziemkiewicza.

Nie­lsen zapre­zen­to­wał rów­nież czte­ry tabe­le z naj­le­piej sprze­da­ją­cy­mi się książ­ka­mi z podzia­łem na nastę­pu­ją­ce kate­go­rie: Fic­tion, Non-fic­tion, Dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz Pod­ręcz­ni­ki szkol­ne i książ­ki oko­łosz­kol­ne. Zesta­wie­nia pre­zen­tu­je­my na koń­cu artykułu.

Dzi­wić może raczej niska loka­ta ostat­niej publi­ka­cji pol­skiej noblist­ki. Czu­ły nar­ra­tor Olgi Tokar­czuk zajął dopie­ro czwar­te miej­sce w kate­go­rii non-fic­tion, a jeśli cho­dzi o ogól­ną kla­sy­fi­ka­cję, upla­so­wał się na trzy­na­stym miejscu.

Ana­li­zu­jąc zesta­wie­nie, moż­na też wysnuć wnio­sek, że prze­mi­ja moda na lite­ra­tu­rę obo­zo­wą. Położ­na z Auschwitz Mag­dy Kne­dler zna­la­zła się na pią­tym miej­scu w kate­go­rii bele­try­stycz­nej i pięt­na­stym w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej. Kolej­ną popu­lar­ną książ­ką poru­sza­ją­cą tę tema­ty­kę jest Podróż Cil­ki. Ta publi­ka­cja nie zna­la­zła się jed­nak nawet w pierw­szej dwu­dzie­st­ce bestsellerów.

Zasko­cze­niem jest rów­nież pozor­nie sła­bo zazna­czo­na obec­ność Remi­giu­sza Mro­za w zesta­wie­niach. Mimo że pocho­dzą­cy z Opo­la autor wyda­je książ­ki w tem­pie eks­pre­so­wym, to tyl­ko jed­na powieść zna­la­zła się w dzie­siąt­ce naj­le­piej sprze­da­ją­cej się bele­try­sty­ki – jest nią Eks­tra­dy­cja, czy­li jede­na­sty tom serii o Joan­nie Chył­ce. Nie­lsen rapor­tu­je, że za to łącz­na sprze­daż powie­ści Mro­za jest tak napraw­dę bar­dzo wyso­ka i zde­cy­do­wa­nie bije na gło­wę wszyst­kich pozo­sta­łych autorów.

źró­dło rynek książki/nielsenbookscan

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy