Nowe bezpłatne audiobooki dla każdego

Biblio­te­ka cyfro­wa POLONA wzbo­ga­ci­ła się wła­śnie o 70 świe­żo nagra­nych audio­bo­oków. Dostęp do nich ma każ­dy – nie trze­ba się nigdzie logo­wać, wystar­czy wejść na stro­nę pro­jek­tu i pobrać inte­re­su­ją­ce nas pli­ki. Audio­bo­oki przy­go­to­wa­ne zosta­ły przez zespół Wol­nych Lek­tur na zamó­wie­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej. Wśród tek­stów, któ­re docze­ka­ły się wer­sji dźwię­ko­wych znaj­du­ją się kla­sy­ki lite­ra­tu­ry pol­skiej i zagra­nicz­nej, książ­ki dla naj­młod­szych oraz lek­tu­ry szkol­ne. Może­my teraz po raz pierw­szy posłu­chać wybra­nych dzieł mię­dzy inny­mi Igna­ce­go Kra­sic­kie­go, Joan­ny Papu­ziń­skiej, Janu­sza Kor­cza­ka, Bole­sła­wa Leśmia­na, Gabrie­li Zapol­skiej, Eli­zy Orzesz­ko­wej, Jose­pha Con­ra­da, Bru­no­na Schul­za, Ste­fa­na Żerom­skie­go, Anto­ine de Saint-Exu­péry­’e­go, Jule­sa Ver­ne­’a, Geo­r­ge­’a Gor­do­na Byro­na czy Char­le­sa Dic­ken­sa. Zachę­ca­my wszyst­kich do pobie­ra­nia i słu­cha­nia audio­bo­oków nie tyl­ko dla przy­jem­no­ści. W cza­sie epi­de­mii pozwo­lą wie­lu gru­pom – w szcze­gól­no­ści uczniom i nauczy­cie­lom – w zdo­by­ciu potrzeb­nych im mate­ria­łów do nauki i pozwo­lą na dostęp do tre­ści w wygod­nej for­mie, czy­ta­my na stro­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej. Poni­żej poda­je­my peł­ną listę audio­bo­oków wraz z odpo­wied­ni­mi lin­ka­mi: Mały Ksią­żę, Anto­ine de Saint-Exu­péry Repu­bli­ka marzeń, Bru­no Schulz Sana­to­rium pod Klep­sy­drą, Bru­no Schulz Skle­py cyna­mo­no­we : zbiór, Bru­no Schulz Potop. T. 1, Hen­ryk Sien­kie­wicz Potop. T. 2, Hen­ryk Sien­kie­wicz Potop. T. 3, Hen­ryk Sien­kie­wicz Quo vadis, Hen­ryk Sien­kie­wicz Lal­ka. T. 1, Bole­sław Prus Lal­ka. T. 2, Bole­sław Prus 20 000 mil pod­mor­skiej żeglu­gi, Jules Ver­ne Dzie­je Tri­sta­na … Czy­taj dalej Nowe bez­płat­ne audio­bo­oki dla każdego