Aktualności

Wystartowała zbiórka pieniędzy na wykupienie dawnej posiadłości J.R.R Tolkiena

W domu przy Nor­th­mo­or Road w Oxfor­dzie miesz­kał Tol­kien przez sie­dem­na­ście lat. To wła­śnie tam napi­sał Hob­bi­taWład­cę pier­ście­ni. Posia­dłość nie nale­ży jed­nak do spad­ko­bier­ców bry­tyj­skie­go pisa­rza. Obec­ny wła­ści­ciel zde­cy­do­wał się nie­ru­cho­mość sprze­dać. Tema­tem zain­te­re­so­wa­ła się Julia Gol­ding, któ­rej marze­niem jest zmie­nie­nie daw­ne­go domu Tol­kie­na w poświę­co­ne mu muzeum. By sta­ło się to rze­czy­wi­sto­ścią potrze­ba 4,5 milio­na funtów.

Wła­śnie w celu zebra­nia tej bądź co bądź zawrot­nej kwo­ty odpa­lo­ny został Pro­jekt Nor­th­mo­or. Wyku­pie­nie same­go domu to koszt 4 milio­nów fun­tów, pozo­sta­łe środ­ki prze­zna­czo­ne mają być na pra­ce remon­to­we, otwar­cie muzeum i przy­go­to­wa­nie spe­cjal­nych pro­gra­mów lite­rac­kich. Jeśli nato­miast suma wpła­co­nych środ­ków prze­kro­czy zało­żo­ny próg, to wszyst­kie te dodat­ko­we pie­nią­dze zasi­lą fun­dusz wspar­cia dla ludzi o niż­szych docho­dach, któ­rzy chcie­li­by uczest­ni­czyć w orga­ni­zo­wa­nych w posia­dło­ści kur­sach. Pla­no­wa­ne są rów­nież dodat­ko­we atrak­cje, jak dom hob­bi­ta czy palar­nia zie­la faj­ko­we­go w leżu Smauga.

Julia Gol­ding nie ma zbyt dużo cza­su na uzbie­ra­nie peł­nej kwo­ty. Z obec­nym wła­ści­cie­lem uda­ło się jej wyne­go­cjo­wać trzy mie­sią­ce, zanim posia­dłość tra­fi na rynek nieruchomości.

Zebra­nie takiej kwo­ty w trzy mie­sią­ce to ogrom­ne wyzwa­nie. Spójrz­my jed­nak na Fro­do i Sama, któ­rym podróż z Riven­dell do Góry Prze­zna­cze­nia zaję­ła taki sam czas. Wie­rzę, że nam też się uda, powie­dzia­ła Julia Golding.

Ideę zbiór­ki pie­nię­dzy na wyku­pie­nie domu Tol­kie­na wspie­ra­ją gwiaz­dy ekra­ni­za­cji Pete­ra Jack­so­na: Ian McKel­len, John Rhys-Davies i Mar­tin Freeman.

To nie­wia­ry­god­ne, bio­rąc pod uwa­gę zna­cze­nie jego posta­ci, że nie ist­nie­je na świe­cie miej­sce poświę­co­ne Tol­kie­no­wi. Wizja zakła­da, żeby utwo­rzyć z tego domu lite­rac­ki hub, któ­ry przez lata będzie inspi­ro­wał nowe poko­le­nia pisa­rzy, arty­stów i fil­mow­ców, powie­dział John Rhys-Davies.

Nie damy rady tego osią­gnąć bez pomo­cy spo­łecz­no­ści fanów Tol­kie­na z całe­go świa­ta, naszej dru­ży­ny wspar­cia, dodał Ian McKellen.

Zbiór­ka pie­nię­dzy wystar­to­wa­ła 2 grud­nia. W cią­gu dwóch dni na kon­to pro­jek­tu wpły­nę­ło już 9% potrzeb­nych środków.

Chęt­nych wes­przeć pro­jekt zapra­sza­my na stro­nę internetową:
https://www.projectnorthmoor.org/

 

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy