TOP 5 książek Jakuba Małeckiego

Jakub Małec­ki to pol­ski pisarz i tłu­macz, z począt­ku sku­pia­ją­cy się na lite­ra­tu­rze fan­ta­stycz­nej, a dziś przede wszyst­kim na oby­cza­jo­wej. Debiu­to­wał w 2007 roku opo­wia­da­niem „Dło­nie” na łamach pisma „Scien­ce Fic­tion, Fan­ta­sy i Hor­ror”. Od tego cza­su opu­bli­ko­wał 13 ksią­żek: 9 powie­ści i 2 zbio­ry opo­wia­dań. Jest też auto­rem seria­lu audio „Nowe życie”. Pisarz docze­kał się pre­sti­żo­wych nagród oraz nomi­na­cji. W 2017 roku został lau­re­atem sty­pen­dium Mło­da Pol­ska przy­zna­wa­ne­go przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, a w 2012 roku otrzy­mał nagro­dę Śląk­fa w kate­go­rii Twór­ca Roku. Nagro­dę Lite­rac­ką “Maga­zy­nu Lite­rac­kie­go Książ­ki” otrzy­mał za prze­kład książ­ki „Listy nie­za­po­mnia­ne” Shau­na Ushe­ra. Jego książ­ki tłu­ma­czo­ne są aktu­al­nie na języ­ki: nie­miec­ki, rosyj­ski, nider­landz­ki, fiń­ski, sło­weń­ski i hebraj­ski. DYGOT (2015) To powieść, dzię­ki któ­rej został lau­re­atem Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go (otrzy­mał Zło­te Wyróż­nie­nie) oraz za któ­rą autor został nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Lite­rac­kiej Euro­py Środ­ko­wej Ange­lus i Poznań­skiej Nagro­dy Lite­rac­kiej. Zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na język rosyj­ski („Дрожь”). Prze­kład przy­go­to­wał Denis Viren. Nazna­czo­na wstrzą­sa­ją­cą tajem­ni­cą bal­la­da o pięk­nie i okru­cień­stwie pol­skiej pro­win­cji. Pory­wa­ją­ce obse­sje, nisz­czą­ce namięt­no­ści i gro­za prze­mi­ja­nia. Ucie­ka­ją­ca przed Armią Czer­wo­ną Niem­ka prze­kli­na Jana Łaben­do­wi­cza, któ­ry odmó­wił jej pomo­cy. Wkrót­ce jego żona rodzi odmień­ca – chłop­ca o skó­rze bia­łej jak śnieg. A wiej­ska spo­łecz­ność nie akcep­tu­je wybry­ków natu­ry… Córecz­kę Bron­ka Gel­dy ści­ga klą­twa Cygan­ki. W wie­ku kil­ku lat dziew­czyn­ka zosta­je cięż­ko popa­rzo­na w wyni­ku wybu­chu gra­na­tu. … Czy­taj dalej TOP 5 ksią­żek Jaku­ba Małeckiego