Aktualności

Promocje wprost od wydawców! Gdzie kupicie książki taniej?

Już nie­mal rok cały świat żyje pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2. Zacho­ro­wa­nia sta­ły się naszą codzien­no­ścią, a nie wyjąt­kiem, a czę­ścią nowe­go świa­ta jest zała­ma­nie gospo­dar­ki. Nic więc dziw­ne­go, że każ­dy chciał­by zaosz­czę­dzić choć kil­ka zło­tych. Z tego powo­du prze­glą­da­my pro­mo­cje, któ­re na swo­je książ­ki ofe­ru­ją wydaw­cy. Infor­mu­je­my, gdzie kupi­cie zna­ko­mi­te książ­ki za nie­wiel­kie pieniądze!

Wydaw­nic­two Lite­rac­kie ofe­ru­je pro­mo­cję “Lite­ra­tu­ra jest kobie­tą”, w ramach któ­rej 108 ksią­żek pol­skich auto­rek jest dostęp­nych nawet do 60% taniej. Pro­mo­cja trwa do 13 listo­pa­da, do godz. 12:00.

W ofer­cie m.in. książ­ki Olgi Tokar­czuk, Han­ny Krall, Anny Brze­ziń­skiej, Ewy Lip­skiej czy Doro­ty Masłowskiej.

https://www.wydawnictwoliterackie.pl/status/Z/Promocje#literatura-jest-kobieta-ksiazki-polskich-autorek-do-60-taniej

Ponad­to każ­da oso­ba, któ­ra zapi­sze się do new­slet­te­ra wydaw­nic­twa, otrzy­ma 30% zniż­ki na pierw­szy zakup.

***

Wydaw­nic­two SQN pro­po­nu­je oszczę­dza­nie na zaku­pach pakie­tów. Cza­sem są to same książ­ki, a cza­sem – książ­ki z gadże­ta­mi. W ofer­cie znaj­du­je się aktu­al­nie 36 pakie­tów, na któ­rych moż­na zaosz­czę­dzić nawet 50%.

https://sqnstore.pl/25-pakiety-ksiazki-wydawnictwa-sqn

Dodat­ko­wo SQN pro­po­nu­je wyprze­daż, w ramach któ­rej książ­ki moż­na kupić już od 9 zł.

https://sqnstore.pl/91-wyprzedaz-ksiazki-sqn-od-10-zl

***

Wydaw­nic­two Nauko­we PWN ofe­ru­je zniż­ki zarów­no na książ­ki papie­ro­we, jak i na ebo­oki. W dzia­le “Książ­ki peł­ne wie­dzy” znaj­dzie­my 176 pro­po­zy­cji, a w “Ebo­oki PWN” aż 1411.

https://ksiegarnia.pwn.pl/PWN-Ksiazki-pelne-wiedzy,826750985,o.html

https://ksiegarnia.pwn.pl/ebooki_pwn_promocja24

***

Licz­ne pro­mo­cje ofe­ru­je Wydaw­nic­two Czar­ne. W przy­pad­ku zaku­pów ebo­oków lub audio­bo­oków (w for­mie elek­tro­nicz­nej) zniż­ka wyno­si 20%, a w przy­pad­ku zaku­pów ksią­żek papie­ro­wych oraz audio­bo­oków na CD – 16% (dla sta­łych klien­tów – w obu wypad­kach zniż­ka wynie­sie aż 25%). Przy zaku­pach 5 lub wię­cej ksią­żek wydaw­nic­two ofe­ru­je 25% zniż­ki, a przy 3–4 – 20%. 25% raba­tu obej­mu­je też na przed­sprze­daż pre­mier z 12, 18 i 25 listo­pa­da. 30% raba­tu obję­ło wybra­ne tytu­ły o kobie­cym prze­zy­wa­niu świa­ta. Wresz­cie aż 50% wynie­sie rabat na ksiąz­kę Ange­li­ki Kuź­niak „Stry­jeń­ska. Dia­bli nadali”.

https://czarne.com.pl/promocje/

***

55% wyno­szą raba­ty wydaw­nic­twa Znak, w ofer­cie 25 ksią­żek. Na tym jed­nak nie koniec: Znak prze­wi­du­je też do 45% raba­tu na best­sel­le­ry, 50% zniż­ki na część ksią­żek oraz raba­ty do 80% na inną pulę. Pro­wa­dzi też kier­masz taniej książ­ki za 6,90 zł za sztukę.

https://www.znak.com.pl/promocje

***

Gale­ria Książ­ki w dzia­le pro­mo­cji ofe­ru­je 40 ksią­żek i pakie­tów ksią­żek. Część z nich to egzem­pla­rze powy­sta­wo­we i wte­dy raba­ty wyno­szą nawet do 75%.

https://galeriaksiazki.pl/pl/promotions

***

Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal przy­go­to­wa­ła serię pakie­tów “Wię­cej za mniej”. Są to zesta­wy dla dzie­ci trzy­let­nich oraz dziewięcioletnich.

https://www.gwfoksal.pl/wiecej-za-mniej.html

***

Sześć pro­mo­cyj­nych pakie­tów przy­go­to­wa­ło wydaw­nic­two Sonia Dra­ga. Książ­ki Camil­li Gre­be moż­na kupić nie­mal poło­wę taniej niż zwykle.

https://soniadraga.pl/okazje

***

Wydaw­nic­two Wiel­ka Lite­ra w ramach wie­trze­nia maga­zy­nu pro­po­nu­je książ­ki z nie­wiel­ki­mi uszko­dze­nia­mi mecha­nicz­ny­mi taki­mi jak rysy na okład­ce czy zagię­te rogi. Dzię­ki temu moż­na zapo­znać się z ich tre­ścią nawet za 1/3 ceny.

https://wielkalitera.pl/kategoria-produktu/wietrzenie/

War­to też zer­k­nąć do dzia­łów z książ­ka­mi papie­ro­wy­mi, ebo­oka­mi oraz audio­bo­oka­mi – na stro­nie wydaw­nic­twa są one tań­sze niż w księgarniach.

https://wielkalitera.pl/rodzaj-ksiazki/e‑book/
https://wielkalitera.pl/rodzaj-ksiazki/ksiazki/
https://wielkalitera.pl/rodzaj-ksiazki/audiobook/

***

Wydaw­nic­two MAG nie ofe­ru­je wpraw­dzie na stro­nie dzia­łu z raba­ta­mi, ale kie­dy przej­rzy­my kata­log, odkry­je­my, że czer­wo­ny znacz­nik “pro­mo­cja” doty­czy wszyst­kich ksią­żek dostęp­nych na stronie.

https://www.mag-sklep.pl/pl/c/Nowa-Proza/14


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy