Ruszyła akcja Czytaj PL! Potrwa cały listopad!

Do tej pory Czy­taj PL odwie­dzi­ło 14 kra­jów, w tym bli­sko 1000 miej­sco­wo­ści w całej Pol­sce. Tego­rocz­na akcja będzie dzia­łać przede wszyst­kim w sie­ci. – Naj­więk­sza w Pol­sce i na świe­cie tego rodza­ju akcja czy­tel­ni­cza w tym roku będzie szcze­gól­nie moc­no obec­na w prze­strze­ni wir­tu­al­nej. W rekor­do­wej edy­cji Czy­taj PL 2019 ponad 50 000 użyt­kow­ni­ków prze­czy­ta­ło książ­ki aż 130 tysię­cy razy! Poprzecz­ka zosta­ła zawie­szo­na bar­dzo wyso­ko – infor­mu­ją orga­ni­za­to­rzy. – We wszyst­kich dotych­cza­so­wych edy­cjach akcji Czy­taj PL dotar­ło z naj­lep­szy­mi książ­ka­mi na wszyst­kie kon­ty­nen­ty świa­ta, do 14 kra­jów i bli­sko 1000 miej­sco­wo­ści w Pol­sce. Rok­rocz­nie anga­żu­ją się w nią miło­śni­cy lite­ra­tu­ry, auto­rzy, amba­sa­do­rzy akcji z lice­ów oraz wło­da­rze miast i insty­tu­cje, któ­rym szcze­gól­nie bli­skie jest pro­mo­wa­nie czy­tel­nic­twa. W 2020 roku akcja opa­nu­je inter­net, docie­ra­jąc do setek tysię­cy czy­tel­ni­ków sku­pio­nych wokół popu­lar­nych ser­wi­sów oraz fan­pej­dży i grup w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tego­rocz­nym hasłem akcji jest „zno­wu czy­tam” – prze­kor­nie przy­po­mi­na­ją­ce, że dzie­ci i mło­dzież czy­ta­ją w szko­le, ponie­waż muszą… ale nawet oso­by znie­chę­co­ne mogą do czy­ta­nia wró­cić i się­gać po kolej­ne lek­tu­ry już z wła­snej woli. W ramach Czy­taj PL w apli­ka­cji Woblink będzie moż­na jak co roku pobrać 12 tytu­łów. Jak zawsze, 12 tytu­łów dostęp­nych jest za dar­mo w for­mie e‑booków, a dodat­ko­wo 10 z nich – w wer­sji audio­bo­oków. Pulę otwie­ra „Zimow­la” Domi­ni­ki Sło­wik (Wydaw­nic­two Znak), lau­re­at­ki Pasz­por­tu „Poli­ty­ki” 2019 i fina­list­ki Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia. Dla wszyst­kich fanów … Czy­taj dalej Ruszy­ła akcja Czy­taj PL! Potrwa cały listopad!