40 książek na słotę i pluchę, czyli jesienne premiery wydawnicze

Jaka pora roku jest dobra na czy­ta­nie? Oczy­wi­ście każ­da… ale zde­cy­do­wa­nie naj­lep­sza jest jesień. Kie­dy za okna­mi robi się buro i desz­czo­wo, nie ma nic lep­sze­go niż otu­lić się kocy­kiem i cie­płą her­ba­tą (cze­ko­la­dą, kakao czy kawą…) w dło­ni się­gnąć po lek­tu­rę. Jakoś mniej tęsk­ni­my za waka­cyj­ny­mi przy­go­da­mi, gdy kolej­ne prze­ży­wa­my we wła­snej gło­wie, praw­da? Na szczę­ście wydaw­cy dosko­na­le o tym wie­dzą i na jesień przy­go­to­wu­ją napraw­dę inte­re­su­ją­ce pozy­cje. Spraw­dzi­li­śmy dla Was, jakie tytu­ły tra­fią do księ­garń tej jesie­ni. Oto one! Bed­na­rek Justy­na, Kacza­now­ska Jagna – Gor­sza sio­stra Wydaw­nic­two W.A.B. 16 wrze­śnia 2020 Nowa książ­ka auto­rek „Ogro­du Zuzan­ny” i „Galo­pem po szczę­ście”! Ida ma 25 lat, męża Tom­ka i dwu­let­nią córecz­kę – Dziu­nię. Przed rokiem wykry­to u kobie­ty bia­łacz­kę. Cho­ro­ba postę­pu­je szyb­ko i jest wynisz­cza­ją­ca. Mama Idy, Urszu­la, jest prze­ra­żo­na, chce oca­lić życie cór­ki za wszel­ką cenę! Tyl­ko prze­szczep może ura­to­wać Idzie życie, a nie­ste­ty, żaden z człon­ków rodzi­ny nie może być daw­cą szpi­ku. Pod­czas rodzin­ne­go spo­tka­nia oka­zu­je się, że wuj Urszu­li, bene­dyk­tyn z Tyń­ca, zna rodzin­ną tajem­ni­cę. Przy­się­gał mil­czeć, jed­nak w tej sytu­acji uzna­je, że spra­wa życia i śmier­ci zwal­nia go z jej dotrzy­ma­nia. Poja­wia się jesz­cze jed­na szan­sa na zna­le­zie­nie daw­cy… przy­rod­nia sio­stra Uli. Jak zmie­ni się życie rodzi­ny po odsło­nie­niu wie­lo­let­niej tajem­ni­cy? Czy uda się ura­to­wać życie Idy? Corien van Zwe­den – Cyc­ki. Czu­ła … Czy­taj dalej 40 ksią­żek na sło­tę i plu­chę, czy­li jesien­ne pre­mie­ry wydawnicze