Aktualności

Z punktu widzenia księgarskiego: to były dobre wakacje

Kolej­na por­cja danych sprze­da­żo­wych zebra­nych w pane­lu Book­Scan poka­zu­je, że sytu­acja na ryn­ku księ­gar­skim z każ­dym mie­sią­cem jest coraz lep­sza. Ana­li­ty­cy z fir­my Nie­lsen wska­zu­ją, że waka­cyj­na sprze­daż ksią­żek w bie­żą­cym roku jest nawet o 20% wyż­sza od tej zare­je­stro­wa­nej w ubie­głe waka­cje. Pola­cy w okre­sie let­nim naj­chęt­niej zaopa­tru­ją się w nowo­ści, któ­rych też nie bra­ku­je – wydaw­nic­twa po kil­ku­mie­sięcz­nym zasto­ju z począt­ku pan­de­mii w koń­cu sta­ra­ją się nad­go­nić opóź­nie­nia w pla­nach wydawniczych.

Podob­na sytu­acja widocz­na jest rów­nież w innych kra­jach, w któ­rych ope­ru­je Book­Scan. Waka­cyj­ny wzrost zain­te­re­so­wa­nia książ­ka­mi zauwa­żo­ny został szcze­gól­nie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Indiach.

Jeśli zaś cho­dzi o to, po jakie książ­ki Pola­cy teraz się­ga­ją naj­chęt­niej, naj­krót­sza odpo­wiedź brzmi: po nowo­ści. Na liście naj­czę­ściej kupo­wa­nych tytu­łów za okres 12 lip­ca – 8 sierp­nia kró­lo­wał Remi­giusz Mróz ze swo­ją naj­now­szą powie­ścią Osie­dle RZNiW. Na podium zna­la­zły się Cham nie­zbun­to­wa­ny Rafa­ła Ziem­kie­wi­cza i Jadło­no­mia po pol­sku Mar­ty Dymek. Dalej w pierw­szej dzie­siąt­ce mamy kolej­no nastę­pu­ją­ce publi­ka­cje: Kwe­stia ceny Zyg­mun­ta Miło­szew­skie­go, Dubler­ka Cla­re Mac­kin­tosh, Ryzy­ko gang­ste­ra Anny Wolf, Oso­bi­sty prze­wod­nik po Pra­dze Mariu­sza Szczy­gła, To tyl­ko przy­ja­ciel Abby Jime­nez, Ja inkwi­zy­tor. Prze­klę­te prze­zna­cze­nie Jac­ka Pie­ka­ry i W głę­bi lasu Har­la­na Cobena.

Wśród 20 tytu­łów, któ­ry­mi zaczy­tu­je­my się obec­nie tyl­ko trzy są star­sze niż trzy mie­sią­ce! Jak wia­do­mo uwiel­bia­my nowo­ści, a i wydaw­cy w sierp­niu nie próż­nu­ją i mamy kil­ka­set nowych pro­po­zy­cji. Z czy­ta­niem trze­ba się spie­szyć, urlo­py powo­li się koń­czą, w tygo­dnio­wym top10 z począt­ku sierp­nia mamy już pierw­sze pod­ręcz­ni­ki szkol­ne, pod­su­mo­wu­je Renek Men­druń, kon­sul­tant z Nie­lsen BookScan.

źró­dło wir­tu­al­ny wydawca

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy