Aktualności

Wzrost sprzedaży książek w Polsce

Od dwóch lat panel Nie­lsen Book­Scan zbie­ra infor­ma­cje o ryn­ku księ­gar­skim w Pol­sce i gene­ru­je na ich pod­sta­wie rapor­ty świad­czą­ce o sytu­acji w kra­ju. Co praw­da danych do ana­liz dostar­cza zale­d­wie 250 księ­garń sta­cjo­nar­nych i tyl­ko dwie inter­ne­to­we, ale to i tak wystar­czy do zbu­do­wa­nia cał­kiem wia­ry­god­ne­go obra­zu sta­nu ryn­ku książ­ki w Pol­sce. Według ostat­nich badań czy­tel­ni­cy robią coraz wię­cej zaku­pów w księ­gar­niach, wyni­ki sprze­da­żo­we tego lata są nawet lep­sze niż w tym samym okre­sie rok wcześniej.

Pan­de­mia koro­no­wa­riu­sa cięż­ko doświad­czy­ła prak­tycz­nie wszyst­kie seg­men­ty gospo­dar­ki. Rynek księ­gar­ski rów­nież bar­dzo ucier­piał, naj­go­rzej mia­ły te pod­mio­ty, któ­re nie mogły rato­wać się sprze­da­żą inter­ne­to­wą. Ana­li­za pane­lu Nie­lsen Book­Scan pozwa­la jed­nak zauwa­żyć, że naj­gor­sze już za nami, księ­gar­nie powo­li sta­ją na nogi, a przed­wa­ka­cyj­ny okres pod wzglę­dem sprze­da­ży wypadł zde­cy­do­wa­nie ponadprzeciętnie.

W dru­giej poło­wie czerw­ca (tygo­dnie 25 i 26) zano­to­wa­li­śmy nie­zwy­kły wzrost war­to­ści i wiel­ko­ści pane­lu Book­Scan przy­po­mi­na­ją­cy naj­lep­sze tygo­dnie z 2019 roku ze szczy­tu sprze­da­ży pod­ręcz­ni­ków szkol­nych i Gwiazd­ki. Do począt­ku waka­cji wyglą­da­ło to tak, jak­by sprze­daż ksią­żek odbi­ła się od dna pan­de­mii z tygo­dnia 12 i nie­ustan­nie szła do góry, a jedy­ne wyraź­nie słab­sze sprze­da­żo­wo tygo­dnie obej­mo­wa­ły Wiel­ka­noc, dłu­gi week­end majo­wy i Boże Cia­ło, infor­mo­wał Renek Men­druń, kon­sul­tant Nie­lsen BookScan.

Rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie książ­ko­wy­mi zaku­pa­mi pozwo­li­ło też w koń­cu księ­ga­rzom na zwięk­sze­nie śred­niej ceny jed­nost­ko­wej z 21 do 25 złotych.

[Obec­na śred­nia] jest po pierw­sze wyż­sza od śred­niej dla roku 2019, ale po dru­gie dużo niż­sza od ceny ze szczy­tu pod­ręcz­ni­ko­we­go i Gwiazd­ki 2019 roku. Rok 2020 jest zupeł­nie sza­lo­ny, pod­su­mo­wał Renek Mendruń.

Przy oka­zji ana­li­ty­cy z fir­my Nie­lsen podzie­li­li się listą dwu­dzie­stu naj­czę­ściej kupo­wa­nych ksią­żek w okre­sie 14 czerw­ca – 11 lip­ca. Prym wie­dzie lite­ra­tu­ra fak­tu, szcze­gól­nie zaś książ­ki poru­sza­ją­ce tema­ty­kę poli­tycz­ną i żywie­nio­wą. Bar­dzo dobrze radzą sobie tak­że tytu­ły dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Na liście zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla ksią­żek kie­ro­wa­nych do doro­słe­go czy­tel­ni­ka. Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się zwłasz­cza kry­mi­na­ły i thril­le­ry: W głę­bi lasu Har­la­na Cobe­na, Wyrwa Woj­cie­cha Chmie­la­rza, Lot 202 Remi­giu­sza Mro­za czy Prze­kręt Pau­li­ny Świst.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my gra­fi­kę z listą dwu­dzie­stu naj­chęt­niej kupo­wa­nych w ostat­nich tygo­dniach książek.

źró­dło: rynekksiążki/wirtualnywydawca

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy