Ekranizacje

Powstanie serial o hotelu Panorama znanym z Lśnienia Stephena Kinga

Zeszłej jesie­ni ame­ry­kań­ska wytwór­nia fil­mo­wa Bad Robot Pro­duc­tions, któ­rej wła­ści­cie­lem jest J.J. Abrams pod­pi­sa­ła gigan­tycz­ną umo­wę z War­ner­Me­dia. Na jej mocy Abrams będzie pro­du­ko­wał fil­my i seria­le dla HBO i HBO Max. W ostat­nim cza­sie trzy pro­duk­cje dosta­ły zie­lo­ne świa­tło. Wśród nich zna­lazł się pro­jekt zaty­tu­ło­wa­ny Over­lo­ok, któ­ry będzie seria­lo­wym spin-offem Lśnie­nia Ste­phe­na Kinga.

Thril­ler opo­wie mrocz­ną histo­rię hote­lu Pano­ra­ma. To wła­śnie w tym poło­żo­nym wyso­ko w górach przy­byt­ku rodzi­na Torrance’ów doświad­czy­ła hor­ro­ru, któ­ry cał­ko­wi­cie odmie­nił ich życia. Serial Over­lo­ok nie będzie oczy­wi­ście rela­cjo­no­wał wyda­rzeń zna­nych z Lśnie­nia. Zamiast tego cof­nie­my się w cza­sie by poznać maka­brycz­ną prze­szłość hotelu.

Za pro­duk­cję Over­lo­ok odpo­wia­dać będzie eki­pa, któ­ra już wcze­śniej pra­co­wa­ła z pro­zą Ste­phe­na Kin­ga. To wła­śnie wytwór­nia Bad Robot od 2018 pro­du­ku­je serial Castle Rock inspi­ro­wa­ny twór­czo­ścią ame­ry­kań­skie­go kró­la hor­ro­ru, w któ­rym aż się roi od odnie­sień do prze­róż­nych jego powieści.

Nie­po­twier­dzo­ne jesz­cze pogło­ski mówią, że sce­na­riusz do pro­jekt Over­lo­ok pisać będą pro­du­cen­ci wyko­naw­czy Castle Rock – Dustin Tho­ma­son i Scott Brown.

Serial będzie liczył dzie­sięć odcin­ków, każ­dy z nich potrwa oko­ło jed­nej godzi­ny. Efekt koń­co­wy obej­rzeć będzie­my mogli na plat­for­mie HBO Max. Jesz­cze jest jed­nak za wcze­śnie by mówić o pre­mie­rze czy nawet obsadzie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy