Młodzieżowym Słowem Roku 2019 jest ALTERNATYWKA. Wiecie, co ono oznacza?

Wydaw­nic­two Nauko­we PWN po raz czwar­ty prze­pro­wa­dzi­ło ple­bi­scyt na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku. Tym razem w wybo­rze naj­cie­kaw­sze­go wyra­że­nia wzię­ło udział 41 tysię­cy osób. Człon­ko­wie komi­sji, w skła­dzie: Marek Łaziń­ski, Ewa Koło­dzie­jek, Anna Wile­czek i Bar­tek Cha­ciń­ski, prze­ana­li­zo­wa­li każ­dą pro­po­zy­cję i dziś ogło­si­li wer­dykt. Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku 2019 został niniej­szym rze­czow­nik alter­na­tyw­ka, któ­ry bynaj­mniej nie ozna­cza mniej­sze­go wybo­ru. Alter­na­tyw­ka to dziew­czy­na o alter­na­tyw­nych upodo­ba­niach „nie utoż­sa­mia­ją­ca się z popu­lar­ny­mi tren­da­mi odno­śnie ubio­ru, maki­ja­żu, gustu muzycz­ne­go” lub bar­dziej obra­zo­wo „ubie­ra się w spe­cy­ficz­ny spo­sób, zazwy­czaj ma kol­czyk w nosie, kolo­ro­we wło­sy, ciem­ne ubra­nia oraz słu­cha emo-rapu”, tłu­ma­czy Marek Łaziń­ski. Bar­tek Cha­ciń­ski zauwa­ża, że jest to sło­wo pocho­dzą­ce od ter­mi­nu alter­na­ti­ve girl, któ­re po spo­lsz­cze­niu nabra­ło nagle roz­pę­du, zysku­jąc prze­ci­wień­stwo w posta­ci kon­ser­wa­tyw­ki czy męskich odpo­wied­ni­ków, jak alter­na­tor, alter­na­tyw. Karie­ra tego sło­wa bez­sprzecz­nie zwią­za­na jest z modą na „alter­na­tyw­ny” wygląd w głów­nych nur­tach muzy­ki pop – choć­by z posta­cią Bil­lie Eilish, dodał w uza­sad­nie­niu. Na dru­gim miej­scu w ple­bi­scy­cie upla­so­wał się rze­czow­nik będą­cy rów­nież nazwą mło­dej kobie­ty. Jeśli kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­by­ście się, jak okre­ślić jed­nym wyra­zem miło­śnicz­kę jesie­ni, na ratu­nek przy­cho­dzi sło­wo jesie­nia­ra. Sło­wo jesie­nia­ra też jest dwu­znacz­ne. Tro­chę szy­der­cze, ale w grun­cie rze­czy apro­bu­ją­ce to, co wszy­scy lubi­my: kolo­ry jesie­ni, cie­pły kocyk, gorą­cą her­ba­tę. Jesie­nia­ra bowiem to „Oso­ba uwiel­bia­ją­ca jesień i jesien­ną aurę. Naj­chęt­niej spę­dzi­ła­by całe życie pod kocem, … Czy­taj dalej Mło­dzie­żo­wym Sło­wem Roku 2019 jest ALTERNATYWKA. Wie­cie, co ono oznacza?