Aktualności Ekranizacje

Kolejni aktorzy dołączyli do obsady serialu The Watch bazującego na powieściach Pratchetta

Serial The Watch może być praw­dzi­wą grat­ką dla fanów twór­czo­ści Terry’ego Prat­chet­ta, wszak od ostat­niej pró­by prze­nie­sie­nia dzie­ła słyn­ne­go Bry­tyj­czy­ka na medium tele­wi­zyj­ne minę­ło nie­mal dzie­sięć lat. Pro­duk­cja BBC ma być poli­cyj­ną opo­wie­ścią o gru­pie ist­nych indy­wi­du­ów two­rzą­cych trzon stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork wal­czą­cej z prze­stęp­czo­ścią, by uchro­nić metro­po­lię przed cał­ko­wi­tym odda­niem się we wła­da­nie zła. Stu­dio ujaw­ni­ło nie­daw­no obsadę.

Już wcze­śniej zna­nych było kil­ko­ro akto­rów wcie­la­ją­cych się w role funk­cjo­na­riu­szy stra­ży miej­skiej z Richar­dem Dorme­rem jako Samem Vime­sem na cze­le. Teraz wie­my, kto zagra posta­ci nie­co pobocz­ne, ale nadal bar­dzo waż­ne czy też cha­rak­te­ry­stycz­ne dla świa­ta stwo­rzo­ne­go przez Terry’ego Prat­chet­ta. I tu trze­ba się przy­go­to­wać na kil­ka nie­spo­dzia­nek, któ­re wyraź­ne wska­zu­ją, że BBC w swo­jej pro­duk­cji nie będzie sztyw­no się trzy­mać tego, co w swo­ich powie­ściach opi­sy­wał Prat­chett. Pamię­tać jed­nak trze­ba, że serial nie ma być ekra­ni­za­cją serii o stra­ży, a adap­ta­cją; samo stu­dio wyraź­nie mówi, że twór­czo­ścią Prat­chet­ta się inspiruje.

Prze­cho­dząc do rze­czy patry­cjusz Veti­na­ri sta­nie się patry­cjusz­ką Veti­na­ri. W tej roli zoba­czy­my Annę Chan­cel­lor. Gło­wę Gil­dii Skry­to­bój­ców, dok­tor Cru­ces, zagra Ingrid Oli­ver. Rów­nież drob­ny han­dlarz Gar­dło Sobie Pod­rzy­nam Dib­bler oraz Lupi­ne Won­se w seria­lu BBC będą kobie­ta­mi – odpo­wied­nio za kre­acje odpo­wia­da­ją Ruth Made­ley i Bian­ca Simo­ne Man­nie. Hake­em Kae-Kazim wcie­li się w kapi­ta­na Joh­na Keela, byłe­go dowód­cę stra­ży miej­skiej i men­to­ra Sama Vimes. W roli Nad­rek­to­ra Nie­wi­docz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu zoba­czy­my Jame­sa Fleeta.

Wymie­nie­ni wyżej akto­rzy dołą­czą do obsa­dy, w któ­rej już wcze­śniej znaj­do­wa­li się Richard Don­ner (Sam Vimes), Adam Hugill (Mar­che­wa Żela­zno­włads­son), Jo Eaton-Kent (Cudo Tyłe­czek), Mara­ma Cor­lett (Angua), Lara Ros­si (Lady Sybil Ram­kin) oraz Sam Ade­wun­mi (Car­cer Dun).

Sce­na­riusz napi­sał Simon Allen, a reży­se­rem jest Cra­ig Vive­iros. BBC zaj­mu­je się pro­duk­cją wespół z zało­żo­ną w 2012 przez Prat­chet­ta fir­mą Nar­ra­ti­via. Rów­nież BBC będzie odpo­wia­dać za dys­try­bu­cję seria­lu na całym świe­cie. Pra­ce na pla­nie roz­po­czę­ły się z koń­cem wrze­śnia. Serial krę­co­ny jest w RPA.

źró­dło: terrypratchettbooks.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy