Aktualności Zapowiedzi

Tytuł i okładka nowej powieści Suzanne Collins ujawnione

Try­lo­gia Igrzysk śmier­ci sprze­da­ła się na całym świe­cie w nakła­dzie ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy, tłu­ma­czo­na była na ponad 50 języ­ków. Ostat­ni tom best­sel­le­ro­wej serii – Koso­głos – uka­zał się w 2010 roku. Czy­tel­ni­cy już za sie­dem mie­się­cy będą mogli odwie­dzić Panem jesz­cze raz. Nie prze­czy­ta­ją jed­nak o dal­szych losach boha­te­rów Igrzysk śmier­ci; Suzan­ne Col­lins będzie chcia­ła poka­zać wyda­rze­nia, jakie mia­ły miej­sce 64 lata przed akcją pierw­szej czę­ści trylogii.

Igrzy­ska śmier­ci usta­no­wio­ne zosta­ły przez rząd Panem po nie­uda­nym powsta­niu, jako przy­po­mnie­nie oby­wa­te­lom, jak wiel­kim błę­dem była rebe­lia. Cały kraj po tych wyda­rze­niach mozol­nie wsta­wał na nogi, wszy­scy musie­li odna­leźć się w tej post­pow­sta­nio­wej rze­czy­wi­sto­ści. I wła­śnie o tym ma być nowa powieść Suzan­ne Collins.

Według zapo­wie­dzi akcja The Bal­lad of Song­birds and Sna­kes – taki tytuł będzie nosić pre­qu­el Igrzysk śmier­ci – roze­gra się dzie­sięć lat po stłu­mie­niu przez rząd rebe­lii, kie­dy ten czas rekon­struk­cji nadal jesz­cze trwa. Powieść roz­po­cząć się ma od dnia inau­gu­ru­ją­ce­go dzie­sią­te Igrzy­ska śmierci.

Przy oka­zji ujaw­nie­nia tytu­łu nowej powie­ści, wydaw­ca poka­zał rów­nież pro­jekt okład­ki. Data ame­ry­kań­skiej pre­mie­ry wyzna­czo­na zosta­ła na 19 maja 2020 roku.

Pol­ski wydaw­ca Igrzysk śmier­ci, Media Rodzi­na, potwier­dził na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku, że książ­ka uka­że się rów­nież w Pol­sce, nie padła jed­nak jesz­cze żad­na wią­żą­ca data. Rodzi­me tłu­ma­cze­nia W pier­ście­niu ogniaKoso­gło­sa tra­fia­ły do księ­garń do dwóch mie­się­cy po pre­mie­rze w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Moż­na się spo­dzie­wać, że Media Rodzi­na nie każe fanom cze­kać dłu­żej. A może nawet będzie chcia­ła przy­spie­szyć pro­ce­du­ry, by powieść w Pol­sce uka­za­ła się rów­nież w maju przy oka­zji War­szaw­skich Tar­gów Książki.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Zakład­ki do ksią­żek, jedy­ne w swo­im rodza­ju tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy