Aktualności Ciekawostki

Można już zobaczyć pierwszy oficjalny zwiastun nowej ekranizacji Tajemniczego ogrodu

Wyda­na w 1911 roku bry­tyj­ska powieść oby­cza­jo­wa autor­stwa Fran­ces Hodg­son Bur­nett opo­wia­da o mistycz­nie uzdro­wi­ciel­skiej mocy natu­ry. Tytu­ło­wy tajem­ni­czy ogród, oto­czo­na murem część pała­co­wych tere­nów z zamknię­tą wewnątrz pozo­sta­wio­ną prak­tycz­nie samej sobie przy­ro­dą, zda­je się polep­szać stan boha­te­rów książ­ki, nie tyl­ko psy­chicz­nie, ale i fizycz­nie. O ile w powie­ści Fran­ces Hodg­son Bur­nett wąt­ków fan­ta­stycz­nych nie uświad­czy­my, to zapre­zen­to­wa­ny zwia­stun nowej jej ekra­ni­za­cji zdra­dza, że twór­cy zde­cy­do­wa­li się pójść tro­chę bar­dziej w baśnio­wą stronę.

Pra­ce nad fil­mo­wym Tajem­ni­czym ogro­dem ruszy­ły w mar­cu tego roku. Na stoł­ku reży­ser­skim zasiadł Marc Mun­den (Zna­mię Kaina, Uto­pia), sce­na­riusz na moty­wach powie­ści napi­sał zaś Jack Thor­ne, któ­ry pra­co­wał cho­ciaż­by przy seria­lo­wej adap­ta­cji Mrocz­nych mate­rii, któ­re na począt­ku listo­pa­da uka­żą się na HBO. Pro­du­cen­tem jest David Hey­man, któ­ry w tej roli wystę­po­wał wcze­śniej przy fil­mach z uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra czy kino­wych ekra­ni­za­cjach przy­gód misia Paddingtona.

Głów­ną boha­ter­ką Tajem­ni­cze­go ogro­du jest Mary Len­nox. Uro­dzi­ła się w Indiach. W wie­ku dzie­się­ciu lat w wyni­ku epi­de­mii cho­le­ry zosta­ła sie­ro­tą. Opie­kę nad dziec­kiem roz­to­czył wuj Archi­bald Cra­ven zarzą­dza­ją­cy posia­dło­ścią w Anglii. Dziew­czyn­ka prze­no­si się więc z indyj­skiej rze­czy­wi­sto­ści na bry­tyj­ską pro­win­cję. Jest krnąbr­na, nie­po­słusz­na, daje w kość wujo­wi i służ­bie. Wtem odkry­wa ukry­ty za murem ogród, a przy oka­zji zdo­by­wa kil­ku przyjaciół.

Nie­daw­no w sie­ci poja­wił się ofi­cjal­ny zwia­stun fil­mu. Z mate­ria­łu magia wręcz się wyle­wa, suge­ru­jąc widzo­wi, że być może tym razem tajem­ni­czy ogród będzie cudow­ną kra­iną wystę­pu­ją­cą gdzieś poza sza­rą bry­tyj­ską rze­czy­wi­sto­ścią. Twór­cy zmie­ni­li rów­nież czas wyda­rzeń. Ory­gi­nal­nie fabu­ła powie­ści toczy­ła się na począt­ku XX wie­ku, w fil­mie nato­miast w tle będą poja­wiać się wyda­rze­nia zwią­za­ne z II woj­ną światową.

W Mary Len­nox wcie­la się Dixie Ege­rickx (The Lit­tle Stran­ger), jej wuja Archi­bal­da Cra­ve­na zagra nagro­dzo­ny Osca­rem Colin Firth (Dzien­nik Brid­get Jones, Jak zostać kró­lem). Na ekra­nach zoba­czy­my rów­nież Julie Wal­ters, Ami­ra Wil­so­na, Eda­na Hay­hur­sta czy Maeve Dermody.

Pre­mie­ra zosta­ła zapo­wie­dzia­na na wio­snę 2020.

źró­dło: screenrant

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy