Aktualności Ciekawostki

Do sprzedaży trafiły oficjalne tapety nawiązujące do filmów o Harrym Potterze

Mira­pho­ra Mina i Edu­ar­do Lima w 2002 zaczę­li wspól­nie pra­co­wać nad gra­fi­ka­mi kon­cep­cyj­ny­mi do ekra­ni­za­cji powie­ści Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny. Od tam­te­go cza­su na sta­łe zwią­za­ni zosta­li z uni­wer­sum Pot­te­ra. Two­rzy­li pro­jek­ty rekwi­zy­tów i wizu­ali­za­cje scen do kolej­nych fil­mów, rów­nież tych z nowej serii, czy­li do Fan­ta­stycz­nych Zwie­rząt. Współ­pra­ca ukła­da­ła się im tak dobrze, że w 2009 zało­ży­li stu­dio Mina­Li­ma. W ich skle­pie moż­na kupić pla­ka­ty, zeszy­ty, pocz­tów­ki, tor­by i temu podob­ne dro­bia­zgi. Wła­śnie do asor­ty­men­tu tra­fi­ły zja­wi­sko­we tape­ty naścien­ne z moty­wa­mi z fil­mów o Har­rym Potterze.

Jak na razie do skle­pu tra­fi­ło pięć wzo­rów tapet, ale każ­da jest w zupeł­nie innym sty­lu, więc jest spo­ra szan­sa, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Jeśli nie, to pozo­sta­je cze­kać – być może Mira­pho­ra Mina i Edu­ar­do Lima będą pro­jek­to­wać kolej­ne wzory.

W tym momen­cie chęt­ni mogą już pokój przy­ozdo­bić tape­tą przed­sta­wia­ją­cą drze­wo gene­alo­gicz­ne rodu Blac­ków. Wzór jest ciem­ny, cięż­ki i raczej mrocz­ny, jeśli wziąć pod uwa­gę mno­gość zapre­zen­to­wa­nych na nim czar­nych cha­rak­te­rów. Jeśli ktoś wolał­by coś bar­dziej rado­sne­go, to może wybrać tape­tę nawią­zu­ją­cą do Mapy Hun­cwo­tów. Pamię­taj­cie tyl­ko, by przed snem wypo­wie­dzieć „Koniec psot”. Bar­dzo ład­nie pre­zen­tu­je się wzór skom­po­no­wa­ny z czar­no-bia­łych stron „Pro­ro­ka Codzien­ne­go”. Szko­da tyl­ko, że posta­ci na zdję­ciach się nie poru­sza­ją. W podob­nym sty­lu, acz bar­dziej kolo­ro­wym utrzy­ma­na jest tape­ta przed­sta­wia­ją­ca okład­ki i grzbie­ty ksią­żek dostęp­nych w biblio­te­ce Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie. Na koniec pro­po­zy­cja do poko­ju dzie­cię­ce­go, czy­li jasno­nie­bie­ska tape­ta z dzie­siąt­ka­mi zło­tych zni­czów z quidditcha.

Jeśli pomysł się Wam spodo­bał i aku­rat jeste­ście na eta­pie odświe­ża­nia swo­ich czte­rech kątów, to tape­ty moż­na zama­wiać w skle­pie stu­dia Mina­Li­ma. Ostrzec wypa­da, że nie jest to tania przy­jem­ność. Za rol­kę tape­ty o wymia­rach dzie­sięć na pół metra zapła­ci­my 89 fun­tów plus kil­ka­na­ście eks­tra fun­tów za przesyłkę.

Link do skle­pu: https://minalima.com/shop/search/?search=wallpaper


Szu­ka­cie super­anc­kich skar­pet? Tyl­ko na Molom! Sów­ka na Was czeka!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy