Aktualności Zapowiedzi

Nowa powieść E.L. James nie będzie miała związku z Pięćdziesięcioma twarzami Greya

Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya, powieść, któ­ra wyewo­lu­owa­ła z fan­fi­ka Zmierz­chu, swo­im ero­ty­zmem zelek­try­zo­wa­ła milio­ny kobiet na całym świe­cie. W efek­cie w cią­gu nie­co ponad trzech lat sprze­da­ło się 125 milio­nów egzem­pla­rzy (stan na czer­wiec 2015 roku), a autor­ka, była pro­du­cent­ka tele­wi­zyj­na, wsko­czy­ła do gro­na naj­le­piej opła­ca­nych pisa­rzy. Best­sel­le­ro­wa seria docze­ka­ła się trzech głów­nych powie­ści i jak dotych­czas dwóch kolej­nych opi­su­ją­cych tę samą histo­rię, ale tym razem z per­spek­ty­wy Chri­stia­na Greya. E.L. James ogło­si­ła datę pre­mie­ry naj­now­szej książki.

Pisar­ka posta­no­wi­ła zosta­wić na razie pikant­ny związ­ku Ana­sta­sii z Chri­stia­nem i opo­wie­dzieć zupeł­nie inną histo­rię. Nadal będzie­my mieć do czy­nie­nia z roman­sem, moż­na się rów­nież spo­dzie­wać wąt­ków ero­tycz­nych, ale będzie zupeł­nie ina­czej niż w Pięć­dzie­się­ciu twa­rzach Greya.

Nowa powieść będzie nosić tytuł The Mister. Głów­ny­mi boha­te­ra­mi będą Maxim Tre­ve­ly­an, zamoż­ny angiel­ski ary­sto­kra­ta oraz Ales­sia Dema­chi, tajem­ni­cza, uta­len­to­wa­na muzycz­nie kobie­ta z mrocz­ną prze­szło­ścią, któ­ra nie­daw­no przy­by­ła do Londynu.

To opo­wieść o Kop­ciusz­ku na mia­rę XXI wie­ku. Maxim i Alle­sia zabra­li mnie w fascy­nu­ją­cą podróż i mam nadzie­ję, że moi czy­tel­ni­cy zosta­ną zmie­ce­ni ich elek­try­zu­ją­cą i sen­su­al­ną histo­rią, tak jak ja zosta­łam, kie­dy ją opi­sy­wa­łam i że tak jak ja zako­cha­ją się w niej, powie­dzia­ła E.L. James.

The Mister uka­że się już 16 kwiet­nia. Poprzed­nie książ­ki E.L. James w Pol­sce wyda­wa­ła Sonia Dra­ga. Praw­do­po­dob­nie i ta wylą­du­je w jej ofer­cie. Data pol­skiej pre­mie­ry nie jest jesz­cze znana.

Czy­tel­ni­cy będą zasko­cze­ni i zachwy­ce­ni roman­sem, któ­ry James dla nich przy­go­to­wał. Ude­rza zno­wu ero­tycz­ną histo­rią miło­sną, peł­ną suspen­su, przy­gód i nie­bez­pie­czeństw, infor­mo­wa­ła Anne Mes­sit­te z wydaw­ni­czych imprin­tów Pen­gu­in Ran­dom House, któ­rych nakła­dem uka­że się The Mister w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Wiel­kiej Brytanii.

źró­dło: NYT

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy