Zapowiedzi

Jo Nesbø zapowiada nową powieść

Za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych po świe­cie roze­szła się rado­sna wieść dla fanów skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów. Nor­we­ski pisarz Jo Nes­bø, twór­ca słyn­ne­go cyklu z komi­sa­rzem Har­rym Holem, ogło­sił datę pre­mie­ry dwu­na­stej już książ­ki z tej serii. Nóż uka­że się 11 lip­ca 2019 roku.

Pierw­sza powieść, w któ­rej poja­wił się Har­ry Hole była jed­no­cze­śnie debiu­tem pisa­rza. Czło­wiek-nie­to­perz uka­zał się w 1997 roku, a już w następ­nym zapew­nił auto­ro­wi lite­rac­ką Nagro­dę River­to­na oraz Szkla­ny Klucz. Nad Wisłę pro­za Nor­we­ga tra­fi­ła dopie­ro w 2005 roku. Był to strzał w dzie­siąt­kę. Skan­dy­naw­ski kry­mi­nał przy­padł do gustu Pola­kom, co zaowo­co­wa­ło wysy­pem pro­zy gatun­ko­wej na naszym ryn­ku. Same książ­ki o Har­rym Hole’u uka­zy­wa­ły się w naszym kra­ju pra­wie każ­de­go roku. A nale­ży do tego doli­czyć całe mnó­stwo powie­ści pozo­sta­łych skan­dy­naw­skich pisarzy.

Dwu­na­sta powieść z cyklu z komi­sa­rzem Har­rym Holem w roli głów­nej będzie nosić tytuł Nóż i uka­że się 11 lip­ca przy­szłe­go roku.

Po dra­ma­tycz­nym zakoń­cze­niu Pra­gnie­nia, czy­tel­nik w Nożu ujrzy Harry’ego Hole’a budzą­ce­go się z okrut­nym kacem, z ręka­mi i ubra­nia­mi pokry­ty­mi krwią. Pro­ta­go­ni­sta nie tyl­ko będzie musiał sta­nąć twa­rzą w twarz ze sta­rym śmier­tel­nym wro­giem, ale rów­nież zmie­rzy się ze swym naj­mrocz­niej­szym oso­bi­stym wyzwaniem.

Har­ry Hole to kul­to­wa postać lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej. Naj­lep­szy detek­tyw w Oslo. Bez­kom­pro­mi­so­wy poli­cjant, któ­ry nie uzna­je żad­nych auto­ry­te­tów, ale dla dobra spra­wy potra­fi zary­zy­ko­wać wła­snym życiem. Przez prze­ło­żo­nych uwa­ża­ny za genial­ne­go śled­cze­go, a jed­no­cze­śnie za bez­na­dziej­ne­go urzęd­ni­ka. Samot­nik zma­ga­ją­cy się z uza­leż­nie­niem od alko­ho­lu, czy­ta­my na pol­skiej stro­nie poświę­co­nej Jo Nesbø.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy