Ursula K. Le Guin i jej niezwykłe światy

22 stycz­nia ode­szła Ursu­la K. Le Guin – jed­na z naj­wy­bit­niej­szych auto­rek fan­ta­sty­ki, któ­rej twór­czość wie­lo­krot­nie wykra­cza­ła poza ramy gatun­ku. To ona napi­sa­ła cykl o Zie­mio­mo­rzu, serię ksią­żek o świa­tach Eku­me­ny, a tak­że mul­tum innych powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Twór­czość przy­nio­sła jej licz­ne nagro­dy bran­żo­we (ale nie tyl­ko) – w tym te naj­waż­niej­sze: World Fan­ta­sy Award, Locu­sa, Hugo, Nebu­lę i inne. Uro­dzi­ła się w 1929 roku, w domu antro­po­lo­ga Alfre­da L. Kro­ebe­ra i pisar­ki The­odo­ry Kra­caw. Dora­sta­ła w atmos­fe­rze prze­peł­nio­nej miło­ścią do wie­dzy oraz posza­no­wa­nia dla inno­ści. Obo­je rodzi­ce żywo inte­re­so­wa­li się giną­cą kul­tu­rą Indian i nie szczę­dzi­li sił, by lepiej ją poznać oraz prze­ka­zać jak naj­wię­cej z niej kolej­nym poko­le­niom. Wśród przy­ja­ciół rodzi­ny było wie­lu rdzen­nych Ame­ry­ka­nów oraz naukow­ców (w tym, m.in. Robert Oppen­he­imer). Mała Ursu­la czy­ta­ła mnó­stwo i bar­dzo wcze­śnie sama zaczę­ła pisać. Jej wcze­sne utwo­ry nie były fan­ta­sty­ką – Le Guin powo­li docho­dzi­ła tego gatun­ku, głów­nie pod wpły­wem lek­tur (m.in. Tol­kie­na, lor­da Dunsany’ego, mito­lo­gii). Pierw­sze opo­wia­da­nie zgło­si­ła do maga­zy­nu „Asto­un­ding Scien­ce Fic­tion” w wie­ku 11 lat. Zosta­ło oczy­wi­ście odrzu­co­ne. Pisar­ka nie zra­zi­ła się i kon­ty­nu­owa­ła aktyw­ność lite­rac­ką – jed­nak dopie­ro jako doro­sła pod­ję­ła kolej­ne pró­by publi­ka­cji. Nie od razu wydaw­cy pozna­li się na jej talen­cie. Jej pierw­szym opu­bli­ko­wa­nym tek­stem był poemat „Folk­song from the Mon­tay­na Pro­vin­ce” (1959), nale­żą­cy do cyklu „Opo­wie­ści orsi­niań­skich”. … Czy­taj dalej Ursu­la K. Le Guin i jej nie­zwy­kłe światy